2018-03-07

II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów

W dniu 7 marca 2018 r. w Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 odbył się II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów pt. „Powszechność gminnych rad seniorów w Polsce” organizowany przez Gminę Miasta Krakowa i Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele Gminnych Rad Seniorów skupionych w Ogólnopolskim Porozumieniu o Współpracy Rad Seniorów (z 60 Gminnych Rad), około 90 przedstawicieli pozostałych Gminnych Rad Seniorów z całej Polski, przedstawiciele Władz Rządowych, Sejmu i Senatu, Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie, Przedstawiciele Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Członkowie UTW, OPS,CAS, przedstawiciele środowisk naukowych.


Celem „II Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów”, była integracja grup i środowisk senioralnych reprezentujących wszystkie Regiony Polski (w tym najliczniej Rady Seniorów i Seniorzy z Małopolski), a także wymiana doświadczeń i wypracowanych lokalnie rozwiązań. W trakcie Kongresu odbyło się Walne Zebranie Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, podczas którego wypracowano decyzje programowe dla Porozumienia na nową dwuletnią kadencję oraz wybrano nowe władze „Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów”.


Rozważania Gości i Prelegentów skupiły się wokół zagadnień związanych z tematem „Dzisiaj i jutro dla zdrowia, aktywności fizycznej i społecznej starszego pokolenia oraz wpływu na kierunek i dynamikę ich przeobrażeń poprzez rzeczywistą powszechność Gminnych Rad Seniorów w Polsce”.


Kongres stanowił kolejną inicjatywę w obszarze polityki senioralnej, która odbywa się w Małopolsce, a jej znaczenie w zakresie propagowania partycypacji seniorów w życiu społecznym jest bardzo duże.


Gminne rady seniorów.

Znowelizowana Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (art.5c) umożliwiła samorządom oraz środowiskom senioralnym powoływanie gminnych rad seniorów jako przedstawicielstw osób starszych. Zadaniem gminnych rad seniorów ma być czynne uczestniczenie w kreowaniu polityki społecznej w środowisku lokalnym. W Małopolsce funkcjonuje obecnie ok. 20 Gminnych Rad Seniorów.


Tworzenie i funkcjonowanie gminnych rad seniorów stwarza warunki do pobudzenia aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, pozwala na poznanie opinii dotyczących potrzeb środowiska seniorów, zwrócenie uwagi na problemy tej grupy społecznej oraz wykorzystanie jej potencjału, jak i potencjału organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na ich rzecz (poparcie dla tworzenia gminnych rad seniorów wyraziła Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej w uchwale z 2015 r.).


W dniu 21 sierpnia 2015 r. na konferencji w Krakowie, powstało Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów, jako oddolna inicjatywa gminnych rad seniorów 6 dużych miast Polski oraz Polskiej Unii Seniorów. Celem Porozumienia jest upowszechnianie demokratycznego sposobu powoływania Rad, wymiana doświadczeń, wspólne występowanie do władz samorządowych i państwowych w sprawach istotnych dla osób starszych oraz współpraca o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i społecznym.


Porozumienie podpisali przedstawiciele Rad Seniorów z Łodzi, Opola, Poznania, Krakowa, Warszawy oraz Polskiej Unii Seniorów. Rolę koordynatora na czas działań organizacyjnych powierzono Radzie Krakowskich Seniorów i jej Przewodniczącemu. Obecnie w skład Porozumienia wchodzi ok. 60 gminnych rad seniorów z całej Polski.


Dnia 25 kwietnia 2016 r. odbył się Krakowie I Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów pod hasłem: „Seniorzy szansą rozwoju społecznego – rola gminnych rad seniorów”. 


Powołanie w Małopolsce Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów i usytuowanie władz I kadencji oraz siedziby Porozumienia w regionie świadczy o niezwykłym potencjale małopolskich środowisk seniorskich i ich przygotowaniu do pełnienia roli animatorów i propagatorów idei rozwoju lokalnych przedstawicielstw osób starszych. 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie