2018-04-12

Przedłużony termin zgłaszania prac w konkursie dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

Do 17 maja 2018 r. został przedłużony termin zgłaszania prac w konkursie dla rodzin zastępczych i adopcyjnych pn. "Sprezentuj Bliskiemu Małopolskę",organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Celem konkursu jest promowanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego, budowanie tożsamości regionalnej oraz popularyzacja przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Województwa Małopolskiego.


Konkurs skierowany jest do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu województwa małopolskiego.


Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – gadżetu promocyjnego Województwa Małopolskiego w dowolnej technice plastycznej, rękodzieła artystycznego lub projektu gadżetu. Praca konkursowa powinna zawierać elementy nawiązujące do kulturowego lub przyrodniczego dziedzictwa Małopolski.


W konkursie przewidziano dwie kategorie prac konkursowych:

a) indywidualna – przeznaczona dla dzieci z rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz przebywających w rodzinnych domach dziecka.

b) rodzinna – przeznaczona dla rodziców zastępczych/adopcyjnych/ prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dzieci z tych rodzin.


Prace wraz z kartą zgłoszenia należy składać w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku Podawczym) lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: Konkurs "Sprezentuj Bliskiemu Małopolskę") w terminie do dnia 17 maja 2018 r. Decyduje data wpływu pracy do ROPS.


Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:

a) indywidualne:

I NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 600,00 zł
II NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 500,00 zł
III NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 400,00 zł

WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.


b) rodzinne:

I NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 1.100,00 zł*
II NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 900,00 zł*
III NAGRODA – nagroda finansowa o wartości 600,00 zł

WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy

*Organizator konkursu naliczy i odprowadzi 10%-wy podatek ryczałtowy od wartości nagrody.


Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12/422-06-36 w. 21.Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zapraszamy do udziału w konkursie!

Prezentacja1_5


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie