2018-04-13

PRZEDŁUŻENIE NABORU NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ORPZ/PCPR

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przedłuża do 23.04.2018 r. nabór na JEDNODNIOWE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ (W TYM KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ) ORAZ PRACOWNIKÓW POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ, WYKONUJĄCYCH ZADANIA NA OBSZARZE WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

Przedłużenie naboru dotyczy następujących szkoleń:

- Szkolenie nr 1 - Diagnoza potrzeb rodziny i dziecka objętego pieczą zastępczą – aspekty praktyczne: metody, narzędzia, dokumentacja

- Szkolenie nr 2 - Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych, w tym radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze

- Szkolenie nr 3 - Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

- Szkolenie nr 4 - Praca z dziećmi / młodzieżą przejawiającą zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci / młodzieży.


Przedłużenie naboru dotyczy tych osób, które nie złożyły jeszcze zgłoszenia na żadne ze szkoleń dla pracowników Organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach naboru trwającego od 6 kwietnia br., przy czym dana osoba może złożyć zgłoszenie na nie więcej niż jedno ze szkoleń w ramach tego naboru.

Szczegółowe informacje dot. kryteriów naboru oraz zasad składania Formularza zgłoszeniowego są dostępne na stronie internetowej ROPS w Krakowie w zakładce:

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej: Nabór na szkolenia i superwizjęTekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie