2018-12-14

Nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu "Inkubator Dostępności"

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu pn. „Inkubator Dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

W związku z zamiarem przystąpienia do Konkursu na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, uruchomiony zostaje nabór na partnera do realizacji projektu "Inkubator Dostępności".

Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i opracowanie koncepcji projektu, aplikowanie o dofinansowanie w ramach konkursu POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18 (IV Oś PO WER 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne) oraz realizacja projektu o charakterze ogólnopolskim, polegającego na inkubacji innowacji społecznych służących zwiększeniu dostępności produktów, usług i przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Biorąc pod uwagę zakres merytoryczny realizowanych zadań oraz konieczność prowadzenia wsparcia w skali całej Polski, Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zamierza zaangażować partnera we wspólną realizację celu projektu, wzmacniający tym samym jakość prowadzonych działań i metod wsparcia Innowatorów Społecznych. Partnerstwo w projekcie utworzą podmioty, które wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne umożliwiające realizację wieloaspektowego wsparcia rozwiązań innowacyjnych w obszarze dostępności usług, w tym usług społecznych, produktów i przestrzeni publicznej. Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będzie pełnił rolę Lidera partnerstwa.

Zakres partnerstwa:

Do partnerstwa zapraszamy podmiot, który wniesie doświadczenie w zakresie pracy z jedną z grup docelowych projektu, tj. osobami z niepełnosprawnością, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do wysokiego poziomu realizacji projektu, w tym osiągnięcia celów i wskaźników. Szczegółowy zakres działań i opis zadań Lidera oraz Partnera będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu. Przed przystąpieniem do realizacji projektu z partnerem wyłonionym w niniejszym naborze, Lider projektu podpisze umowę partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych, związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Poprzez wdrożenie mechanizmu grantowego możliwa będzie inkubacja nowych, zalążkowych pomysłów, ich opracowanie i rozwinięcie, następnie przetestowanie, a w kolejnym kroku upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia do praktyki tych rozwiązań, które podczas testu sprawdziły się najlepiej. Inkubowane rozwiązania mają pozwolić na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z brakiem wystarczającej dostępności produktów, usług i przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych inicjatyw, udzielenie niezbędnego wsparcia finansowego i merytorycznego, przetestowanie wybranych rozwiązań, a na końcu wdrożenie do praktyki najskuteczniejszych przedsięwzięć. Wsparcie eksperckie i finansowe (grant) otrzymają osoby indywidualne, grupy nieformalne lub inne podmioty (przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, itp.) zakorzenione w środowisku lokalnym, które mają pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami czy osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji w jak największym stopniu mogły samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (np. robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (np. dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia).

Kryteria dostępu (weryfikowane na etapie oceny formalnej):

Do naboru może przystąpić wyłącznie podmiot spoza sektora finansów publicznych tj. inny niż wymieniony w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., który spełnia łącznie poniższe kryteria dostępu:

 1. posiada siedzibę na terenie Polski;
 2. jest podmiotem, który prowadzi aktywną działalność statutową na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 3. deklaruje współpracę z Województwem Małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie na każdym etapie realizacji projektu;
 4. deklaruje dyspozycyjność do działań na terenie całej Polski przez okres realizacji projektu;
 5. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarze merytorycznym konkursu, tj. dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami;
 6. zgłasza się do konkursu tylko raz (zarówno jako Wnioskodawca, jak i w roli partnera);
 7. zaangażuje do realizacji projektu osobę, która ma co najmniej 3- letnie doświadczenie w działaniach na rzecz dostępności, w rozumieniu Programu Rządowego Dostępność Plus 2018-2025;
 8. nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Spełnienie tego kryterium weryfikowane jest na podstawie stosownego oświadczenia podmiotu zgłaszającego się;
 9. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, oraz innych należności wobec podmiotów publiczno-prawnych i innych podmiotów, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 10. nie pozostaje pod zarządem przymusowym lub komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (ani nie oddalono wniosku o ogłoszenie jego upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania restrukturyzacyjnego;
 11. żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 12. dołączy do Oferty Współpracy dwie referencje poświadczające doświadczenie podmiotu we współpracy z różnymi interesariuszami – podmiotami zajmującymi się problematyką dostępności, działającymi na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Referencje muszą mieć charakter celowy, tj. być wystawione w związku z zamiarem ubiegania się o rolę Partnera w projekcie pn. „Inkubator Dostępności”, które zostanie złożony w ramach Konkursu na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18 oraz zawierać konkretne informacje na temat rodzaju współpracy z podmiotem i jej ocenę jakościową;
 13. nie jest powiązana z Województwem Małopolskim w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);
 14. pozostaje w gotowości do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych (przykładowe formy zabezpieczenia: weksel in blanco z poręczeniem, poręczenie bankowe, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, zastaw rejestrowy)
Informacje o kryteriach preferencyjnych, punktowanych w ramach oceny merytorycznej znajdują się w Regulaminie naboru na partnera do realizacji projektu pn. „Inkubator Dostępności”.

Sposób przygotowani i złożenia oferty współpracy:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: Nabór na partnera do realizacji projektu pn. „Inkubator Dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, na formularzach stanowiących załącznik do Regulaminu naboru, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia o Konkursie, tj. nie później niż do dnia 04.01 2019 r. do godz. 16:00 /decyduje data doręczenia /wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:

a) osobiście w siedzibie Lidera Projektu tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie, ul. Piastowska 32, Kraków, Dziennik Podawczy, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 - 16.00,

b) drogą pocztową, listem poleconym lub poczta kurierską na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki!


NABÓR TRWA DO 04.01.2019 r. godz. 16.00

Załącznik:

1. Regulamin naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych pn "Inkubator Dostępności"

2. Oferta Współpracy

3. Oświadczenia Oferenta

4. Wzór karty oceny formalnej oferty współpracy

5. Wzór karty oceny merytorycznej ofert współpracy.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie