2019-03-15

Regionalne mikrodoświadczenia, czyli jak korzystać z „Modelu tworzenia regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej”.

Za nami spotkania doradcze w zakresie stosowania opracowanego przez ROPS w Krakowie „Modelu tworzenia regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej”.
„Model tworzenia regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej” powstał w ramach projektu System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach działania 2.9 PO WER na lata 2014-2020.

Model jest praktycznym narzędziem, które zostało przygotowane po to, aby zwiększyć efektywność procesu opracowania, wdrożenia i monitorowania programów ekonomii społecznej. Naszym celem była, z jednej strony pomoc w spełnieniu zasady minimalnego, porównywalnego obszaru zadań oraz wskaźników między regionami, ułatwiając krajową koordynację ekonomii społecznej, z drugiej zaś strony, umożliwienie indywidualnego podejścia, bazującego na specyficznych uwarunkowaniach, przewagach konkurencyjnych, które pozytywnie wpływają na rozwój województwa.

W lutym br. testowaliśmy propozycje ujęte w modelu podczas czterech spotkań doradczych zorganizowanych w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Toruniu. Warsztaty przyciągnęły bisko 80 osób całej Polski, w tym przedstawicieli regionalnych ośrodków polityki społecznej, urzędów marszałkowskich czy regionalnych komitetów rozwoju ekonomii społecznej.
Celem spotkań było umożliwienie zapoznania się z modelem poprzez udział w mikrodoświadczeniach – zadaniach pokazujących jakie kroki należy poczynić aby wdrożyć model w swoich regionach. Każdy warsztat w swojej strukturze logicznej odnosił się do struktury modelu, przeprowadzając uczestników przez 4 kolejne kroki: 1) diagnoza potrzeb, 2) cele i kierunki interwencji, 3) plan i realizacja, 4) ewaluacja programu.

Mając nadzieję, że model ułatwi regionom prace nad tworzeniem programów rozwoju ekonomii społecznej, dziękujemy za zaangażowanie zarówno na etapie tworzenia tego dokumentu jak i testowania propozycji w nim zawartych!


Do pobrania
:
Model tworzenia regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie