2019-09-18

Podsumowanie naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu dotyczącego inkubacji innowacji społecznych

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1714/19 z dnia 17 września 2019 r., rozstrzygnął nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

W wyniku przeprowadzonej przez Komisję Konkursową oceny merytorycznej Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie została wybrana na Partnera projektu dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie