2019-11-28

Zaproszenie do udziału w warsztacie pt. „Wpływ wsparcia otoczenia osoby osadzonej w jednostce penitencjarnej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w dwudniowym warsztacie konsultacyjnym, który odbędzie się w dniach 5 oraz 17 grudnia w budynku Archeion w Krakowie, ul. Św. Filipa 7, sala Rubinowa.

Warsztat skierowany jest do osób pracujących z rodziną zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, a także w innych instytucjach wspierających rodzinę.


Warsztaty będą podzielone na 2 panele.


Panel I - 5 grudnia 2019 r.

„Rodzinne aspekty integracji społecznej osadzonych i byłych więźniów”

- Wpływ izolacji penitencjarnej członka rodziny na cały system rodzinny, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka.
- Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny w sytuacji osadzenia rodzica w izolacji penitencjarnej.
- Wsparcie pracownika socjalnego, asystenta rodziny w procesie włączanie się byłego więźnia w życie rodzinne i pełnione w nim role współmałżonka, czy rodzica.
- Znaczenie rodziny w procesie reintegracji społecznej osoby skazanej.


Panel II - 17 grudnia 2019 r.

„Pomoc postpenitencjarna i readaptacja społeczna osadzonych i osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych”

- Prawa rodzin i najbliższych w przypadku osadzenia członka rodziny w jednostce penitencjarnej.
- Formy pomocy (poza świadczeniami z pomocy społecznej) na jakie może liczyć rodzina skazanego tuż po jego osadzeniu oraz w ramach pomocy postpenitencjarnej
- Wyjaśnienie procedur korzystania przez osadzonych, zwalnianych i ich bliskich ze środków Funduszu Sprawiedliwości
- Przegląd organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom skazanym i ich rodzinom – szczegółowe zapoznanie z ofertą pomocową NGO-sów z terenu małopolski i województw sąsiednich oraz kilka przykładów z całego kraju


Udział w zajęciach warsztatowych jest bezpłatny.


Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego (wraz z klauzulami) na adres e-mail: asyc@rops.krakow.pl do dnia 2 grudnia 2019 roku.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie