2008-07-07

„CALa naprzód…” – Praca metodą projektów

W dniach 18-19 i 20 czerwca oraz 25-26 i 27 czerwca br, w Fundacji Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie, odbyły się kolejne szkolenia, w ramach projektu „CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce”.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia warsztatowe poświęcone były doskonaleniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyklem życia projektu, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii przygotowania projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz kwalifikowalności wydatków i zasad konstruowania budżetu.
Program szkoleń koncentrował się w szczególności na następujących zagadnieniach:
 • Definicja projektu
 • Projekt a proces, działanie rutynowe, program
 • Projekt własny a projekt współfinansowany z EFS
 • Etapy tworzenia projektu
 • Analiza problemu
 • Drzewo problemów
 • Drzewo celów
 • Analiza strategii
 • Analiza ryzyka
 • Operacjonalizacja celów
 • Skuteczny zespół projektowy
 • Jak „wpisać” projekt we wniosek?
 • Zasady kwalifikowalności kosztów w PO KL
 • Struktura budżetu w PO KL
 • Harmonogram projektu
 • Budżet projektu
Zasadniczym celem tego modułu szkoleniowego było wzmocnienie motywacji uczestników projektu „CALa naprzód…” do konstruowania projektów społecznych, możliwych do sfinansowania ze środków PO KL oraz pracy metodą projektów, jako integralnego elementu modelu Centrum Aktywności Lokalnej.
 
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie