2009-02-09

Szkolenia z zakresu Specjalizacji I Stopnia w Zawodzie Pracownik Socjalny

W związku z realizacją II edycji projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach Priorytetu I PO KL (Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej) przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ogłaszamy nabór na szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenie odbywać się będzie w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego im. Adama i Lidii Ciołkoszów w Krakowie, ul. Dietla 70. Zajęcia rozpoczną się zjazdem w dniach 28 luty – 1 marzec 2009 i potrwają do czerwca br. Limit dla kandydatów z województwa małopolskiego to 47 miejsc.


Ze środków projektu dla w/w limitów miejsc zostaną pokryte następujące koszty:
• prowadzenie toku specjalizacji,
• podróż z miejsca zamieszkania słuchacza do miejsca, w którym prowadzone będą zajęcia (do kwoty 100zł/os./zjazd),
• zakwaterowanie i wyżywienie,
• opłaty z tytułu egzaminów, z wyjątkiem egzaminów poprawkowych,
• wydanie stosownych zaświadczeń,
• ubezpieczenie uczestnika szkolenia w okresie realizacji umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę co najmniej 5 000 zł,
• materiały dydaktyczne.

W szkoleniach mogą brać udział osoby pracujące na następujących stanowiskach: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator oraz główny specjalista.


W procesie naboru będą brane pod uwagę następujące kryteria rekrutacyjne:
- spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. 05.154.1289),
- zgoda/rekomendacja Dyrektora/Kierownika placówki na udział w szkoleniu specjalizacyjnym,
- liczba lat przepracowanych w środowisku,
- liczba pracowników socjalnych w danej instytucji posiadających specjalizację,
- wielkość powiatu/gminy.


Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu specjalizacyjnym będą zobowiązane do przedstawienia stosownych dokumentów, w tym:
- zaświadczenia o zatrudnieniu na stanowisku pracownika socjalnego,
- zaświadczenia o posiadaniu co najmniej trzyletniego stażu pracy na wymaganym stanowisku,
- dokumentów potwierdzających uprawnienia danej osoby do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej tutaj i przesłanie jej obligatoryjnie drogą elektroniczną na adres: kaperlinska@rops.krakow.pl  lub faxem na numer 012 422 06 36 wew. 44 do dnia 19 lutego 2009 roku.
Dodatkowe informacje związane z realizacją drugiej edycji projektu, można uzyskać pod numerem telefonu 012 422 06 36 wew. 41.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie