0000-00-00

Wybór podmiotów do współpracy, w ramach otwartego naboru partnerów do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju pn. „ Akademia przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 3 lutego 2005r. zatwierdził wybór podmiotów do współpracy, w ramach otwartego naboru partnerów do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju pn. „ Akademia przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” realizowanego w ramach IW EQUAL, w temacie D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej ( trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 3 lutego 2005r. zatwierdził wybór podmiotów do współpracy, w ramach otwartego naboru partnerów do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju pn. „ Akademia przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” realizowanego w ramach IW EQUAL, w temacie D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej ( trzeciego sektora),
a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Zgodnie z przyjęta procedurą termin składania ofert współpracy został określony na 12.01.2005r. Ostatecznie do ROPS wpłynęło 9 ofert, które zostały zarejestrowane wg daty wpływu. Oferty poprawne pod względem formalnym były rozpatrywane przez zespół oceniający, który kierował się zgodnością przedstawionych ofert z kierunkami zgodnymi z IW EQUAL - Temat D „Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy” oraz kryteriami oceny ofert przyjętymi przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
Zespół opiniujący postanowił zarekomendować do współpracy w ramach projektu 8 złożonych ofert.


Lista Rankingowa
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie