2009-11-26

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT/STARSZY REFERENT/INSPEKTOR/ DS. BADAŃ I ANALIZ W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ” (1/2 etatu), NR REF. ROPS/110-17/09

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

ul. Piastowska 32, 30-070


Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

referent/starszy referent/inspektor/ ds. badań i analiz w projekcie systemowym „małopolskie obserwatorium polityki społecznej” (1/2 etatu), NR REF. ROPS/110-17/09 – składanie ofert do dnia 09.12.2009 r.

 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.
 1. Wymagania niezbędne:
 • Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie wyższe (preferowane socjologia i nauki społeczne)
 • biegła obsługa komputera (Pakiet MsOffice, w tym Excel);
 • znajomość socjologicznych metod i technik badawczych;
 • umiejętność analizy i interpretacji danych;
 • znajomość obsługi programu komputerowego do analizy danych
  (preferowany SPSS)
  ,
Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski;
 • umiejętność współdziałania w zespole zadaniowym oraz inicjowania i koordynowania działań partnerskich;
 • znajomość zasad funkcjonowania i realizacji funduszy pomocowych UE,
  w tym wiedza nt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów;
Uwaga: Wynik postępowania to wynik z rozmów kwalifikacyjnych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • inicjowanie projektów badawczych i analiz o tematyce społecznej;
 • konceptualizacja w/w badań i analiz;
 • organizowanie procesu badawczego;
 • gromadzenie danych i ich analiza;
 • zarządzanie gromadzonymi informacjami;
 • współpraca z podmiotami biorącymi udział w realizacji projektu;
 • prowadzenie dokumentacji realizowanych działań;
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Miejsce i termin składania dokumentów.
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie pok. nr 7 ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 09.12.2009 r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 1. Nabór składa się z dwóch etapów:
 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym
  i zakwalifikowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • selekcji merytorycznej – rozmowa kwalifikacyjna.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres email lub telefonicznie.
 
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca
w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (
Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
 
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).”
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie