2009-12-15

Konferencja "Skuteczna i aktywna integracja szansą eliminacji wykluczenia społecznego w regionie"

Dnia 14 grudnia 2009 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zorganizował konferencję pn.: "Skuteczna i aktywna integracja szansą eliminacji wykluczenia społecznego w regionie". Spotkanie poświęcone było realizacji Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej z Małopolski.

W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Roman Ciepiela oraz liczni zaproszeni goście. Zuzanna Grabusińska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej omówiła planowane zamiany w polityce społecznej w roku 2010. Przemysław Herman z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przedstawił wnioski z realizacji VII Priorytetu PO KL w roku 2009 oraz planowane zmiany i rekomendacje dla beneficjentów na kolejny rok. Joanna  Urbanowicz – Wicedyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM zaprezentowała plan działania na rok 2010 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Magdalena Furgał z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przekazała informacje na temat wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu VII PO KL w Małopolsce. Mirosław Kaczmarek  - członek Rady Pomocy Społecznej przy MPiPS, wygłosił wykład na temat: „Dekada reformowania pieczy zastępczej”. Profesor Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego wygłosiła wykład na temat: „Bieda dzieci - wyzwania  dla Polski”

Celem konferencji było podsumowanie działań realizowanych w ramach projektów systemowych w Priorytecie VII PO KL przez jednostki pomocy i integracji społecznej, w tym w szczególności omówienie rezultatów projektu szkoleniowego, wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w roku 2009.

Spotkanie stało się okazją do promocji działań podejmowanych przez ROPS na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz upowszechniania współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z publicznymi służbami zatrudnienia.

Zbliżający się koniec roku pozwolił również na zbilansowanie efektów pracy ROPS
w Krakowie w kontekście mijającego roku Rodzicielstwa Zastępczego oraz wprowadzenie
w  problematykę ubóstwa w związku z przypadającym na rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Ponadto spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń licznie zgromadzonej kadry, przedstawicieli różnych podmiotów pomocy i integracji społecznej.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie