2011-03-30

Projekt: „Nowy zawód- pewna przyszłość”- przedłużony termin rekrutacji

Pragniemy poinformować, iż Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” Sp.  z o.o. rozpoczyna realizację projektu „Nowy zawód – pewna przyszłość”, którego Beneficjentami są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia. W ramach projektu osoby niepełnosprawne  przejdą m.in. szkolenie: pracownik administracyjno-biurowy i odbędą staże/praktyki zawodowe  w tym zawodzie.

W ramach projektu oferujemy:
• Zdobycie lub aktualizacja kwalifikacji zawodowych - udział w szkoleniu zawodowym: Pracownik administracyjno-biurowy +  stypendium szkoleniowe + pakiety szkoleniowe i podręczniki
• Zagwarantowany udział z stażu/praktyce zawodowej  u pracodawcy +  stypendium stażowe
• Kurs kompetencji informatycznych E- obywatel – możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu + opłata za certyfikat
• Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i warsztaty kompetencji społecznych
• Poradnictwo prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (np.: doradca zawodowy, psycholog, prawnik)
• zwrot kosztów dojazdu na kursy, staże/praktyki
• posiłek podczas zajęć dydaktycznych
• zakup sprzętu rehabilitacyjnego – umożliwiającego udział w projekcie
• pokrycie kosztów opieki nad osobami zależnymi

Warunki uczestnictwa:
Osoby spełniające łącznie wszystkie kryteria:
• niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub lekkim
• bezrobotne oraz poszukujące pracy  pozostające bez zatrudnienia
• zamieszkujące w powiecie krakowskim lub olkuskim (poza granicami administracyjnymi miast)
• posiadające wykształcenie min. średnie

Dokumenty, które należy złożyć:
• kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wyd. przez Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub/i orzeczenie wyd. przez lekarza orzecznika ZUS/KRUS
• zaświadczenia z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego lub poszukującego pracy;
• kopia świadectwa ukończenia szkoły
• kopia dowodu osobistego
• formularz  aplikacyjny + oświadczenie o miejscu zamieszkania (druki dostępne w biurze Projektu lub na stronie internetowej)

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie 14 marca  - 8 kwietnia 2011 r.

Biuro Projektu- miejsce składania dokumentów:
Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technologii Informacyjnych InBIT sp z o.o.
ul. Szlak 8a/5, Kraków 31-161
tel. 12  617 18 91, email: pewnaprzyszlosc@inbit.pl
www.pewnapszyszlosc.inbit.pl

Istnieje również złożenia dokumentów za  po średniactwem poczty tradycyjnej i elektronicznej.
Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie projektu i udzielane są telefonicznie.

 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie