2012-05-31

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu ARES

W dniu 31 maja 2012 r. rozpoczyna się nabór formularzy rekrutacyjnych do III edycji konkursu dotacyjnego w projekcie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap I, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (priorytet VII PO KL Promocja Integracji Społecznej, poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej).

Kandydaci na Uczestników projektu, którzy zamierzają ubiegać się o wsparcie finansowe na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej,  powinni wypełnić formularz rekrutacyjny oraz złożyć go wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków

z dopiskiem: Formularz rekrutacji i uczestnictwa do projektu: Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – ETAP I – Wsparcie dotacyjne

Formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie według kryteriów formalnych i merytorycznych zawartych w karcie oceny formularza rekrutacyjnego. Termin naboru formularzy rekrutacyjnych upływa w dniu 21 czerwca 2012 r. Formularze złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji o konkursie dotacyjnym znajdą Państwo na stronie www.es.malopolska.pl

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie