2012-08-02

Rusza II edycja akcji „Miejsce przyjazne seniorom”

Zapraszamy do udziału w II edycji akcji pn. „Miejsce przyjazne seniorom”. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca października 2012r. Uczestniczyć w akcji mogą instytucje realizujące projekty z myślą o osobach starszych, podmioty świadczące usługi, działające na rzecz krakowskich seniorów. Miejsca przyjazne seniorom mogą zgłaszać do akcji także osoby fizyczne (w liczbie min. 10). Laureaci trwającej akcji, zostaną wyróżnieni specjalnym certyfikatem podczas uroczystej Gali.  

Akcja realizowana jest w oparciu o porozumienie o współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób starszych które zostało zawarte 24 maja 2011 r. między Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim.

Równorzędnymi organizatorami i realizatorami akcji „Miejsce przyjazne seniorom” są Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa inicjatywę realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ze strony Gminy Miejskiej Kraków - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Głównym celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działających na terenie Krakowa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Akcja skierowana jest do wszystkich instytucji zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Miejsce przyjazne seniorom”. Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu.

Miejsca przyjazne seniorom będą także promowane w specjalnym informatorze oraz poprzez: miejski serwis internetowy „Kraków dla Seniora” (www.dlaseniora.krakow.pl), Miejską Platformę Internetową „Magiczny Kraków” (www.krakow.pl), strony Województwa Małopolskiego wraz z telewizją i media patronujące akcji.

W ramach I edycji akcji „Miejsce przyjazne seniorom” w roku 2011 24 miejsca - na 43 zgłoszone - zostały uhonorowane specjalnym certyfikatem i otrzymały tytuł „Miejsce przyjazne seniorom”; 8 miejsc otrzymało listy gratulacyjne za podejmowane inicjatywy na rzecz seniorów oraz zostały zgłoszone do obecnej edycji akcji.

W II edycji akcji zgłoszenia  mogą składać:
• instytucje,
• firmy,
• organizacje,
• urzędy,
• osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce (posiadają pisemną zgodę dyrektora, kierownika zgłaszanego miejsca na otrzymanie certyfikatu),

• inne spełniające kryteria Regulaminu, tj. powinny:
 posiadać ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych,
 utrzymywać i rozbudowywać ofertę,
 umieć dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą,
 realizować zniżki i rabaty dla seniorów,
 posiadać architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do osób starszych,
 być otwartą na potrzeby osób starszych i wychodzić na przeciw ich oczekiwaniom,
 być miejscem do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.

Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony do dnia 31 października br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom”.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła decyzyjna, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego.

Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmuje się Komisja konkursowa. Komisja przygotowuje listę rekomendacyjną, a ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu podejmowana jest przez Kapitułę decyzyjną.

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się na uroczystej Gali Finałowej do dnia 15 grudnia br.

Regulamin akcji wraz z załącznikami można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa os. Centrum C 10 (Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych) i Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów – www.dlaseniora.krakow.pl oraz www.rops.krakow.pl.

Patronat medialny nad akcją objęli: Radio Kraków, Dziennik Polski, Telewizja Kraków, dwutygodnik Kraków.Pl.


Regulamin Konkursupliki_ed/file/Regulamin_Akcji%20MPS%202012.doc

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie