Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

Zadania

 Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XV/246/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie realizuje zadania w zakresie:

1) opracowania, aktualizowania i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa;

2) organizowania kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej;

3) rozpoznawania przyczyn ubóstwa oraz opracowywania regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska;

4) inspirowania i promowania nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej;

5) sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej i przekazywania jej właściwym organom;

6) współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotami niepublicznymi celem opracowania spójnych programów w zakresie realizacji zadań dotyczących polityki społecznej w województwie małopolskim;

7) prowadzenia analiz i prognoz społecznych województwa małopolskiego;

8) pełnienia funkcji instytucji właściwej w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii;

9) tworzenia, współtworzenia i realizacji projektów współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych;

10) realizacji zadań samorządu województwa małopolskiego, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności:

a) opracowywania i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

b) opracowywania ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

11) realizacji zadań samorządu województwa małopolskiego, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:

a) prowadzenia ośrodka adopcyjnego dla województwa małopolskiego, w tym prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa małopolskiego oczekujących na przysposobienie,

b) monitoringu oraz koordynacji przebiegu procesów adopcyjnych w województwie małopolskim,

c) opracowywania programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, będących integralną częścią strategii rozwoju województwa małopolskiego;

12) sporządzania sprawozdawczości zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz przekazywanie jej właściwym organom, w tym wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem odpowiednich systemów teleinformatycznych.

W realizacji powyższych zadań Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie współdziała z jednostkami samorządu województwa małopolskiego, innymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Załącznik do uchwały Nr XV/246/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl