Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

GŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR REF. FK-110-4/18 Inspektor ds. realizacji projektu "Sami-Dzielni!Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi" w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-4/18 – składanie ofert do dnia 2 marca 2018 r.

Data: 2018-02-19 Nr referencyjny: NR REF. FK-110-4/18


Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

• wykształcenie: wyższe,

• doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata

• doświadczenie zawodowe-rodzaj:

udokumentowane doświadczenie w realizacji przedsięwzięć lub projektów związanych z:

- integracją społeczną, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, włączeniem społecznym, aktywizacją zawodową, ochroną zdrowia, edukacją, animacją społeczną

lub

- pracy w jednostkach organizacyjnych wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej lub w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej w wymiarze minimum 6 miesięcy.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

Wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

- dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

• wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

• wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

• wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

• wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

- Znajomość aktów prawnych:

• Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

• UCHWAŁA NR 160 RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – w zakresie PRIORYTET IV. WSPARCIE MIESZKANIOWE;

• USTAWA z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (w zakresie dot. mieszkania chronionego).

- Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych.

- Pozostałe akty prawne:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

- preferowany kierunek wykształcenia: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.

- znajomość obsługi komputera w zakresie: pakietu MS. Office, Prezi.

- znajomość języków obcych: mile widziana komunikatywna znajomośc języka angielskiego

- pożądane cechy osobowości: Łatwość komunikacji, sumienność, systematyczność i terminowość, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność wystąpień publicznych.

- inne: Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej w obszarze polityki społecznej; doświadczenie w realizacji projektów aktywnej integracji, ekonomii społecznej lub usług społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

3. Zakres obowiązków:

Zapewnienie osiągnięcia wysokiej jakości produktów/wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie w zakresie wypracowania nowej formuły/standardu realizacji usług mieszkalnictwa wspomaganego z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Realizacja działań związanych z opracowaniem, testowaniem i upowszechnieniem standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi:

I. Organizacja i udział w wykonaniu diagnozy zapotrzebowania na usługi mieszkalnictwa wspomaganego dla grupy docelowej projektu (badanie ilościowe i jakościowe), w tym:

1. Analiza dostępności form wsparcia dedykowanych grupie docelowej projektu.

2. Współpraca z ekspertem zewnętrznym angażowanym do wykonania badań jakościowych (focus).

3. Opracowanie listy gmin, w których wdrażany będzie pilotaż.

II. Organizacja i realizacja działań związanych z opracowaniem standardu z zakresu deinstytucjonalizacji skierowanej do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym:

1. Współpraca z ekspertami zewnętrznymi, partnerami projektu oraz JST.

2. Organizacja warsztatów otwierających prace nad modelem mieszkań wspomaganych, spotkań roboczych ekspertów i warsztatów podsumowujących.

3. Organizacja krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych.

4. Opracowywanie informacji dot. mieszkań wspomaganych jako form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i korzyści płynących z tej formy wsparcia i realizacja działań informacyjnych w imieniu Lidera partnerstwa.

III. Współpraca z partnerami projektu i przedstawicielami gminnych JST przy wdrożeniu/testowaniu standardu, w tym:

1. Koordynacja działań związanych z przygotowaniem lokali na mieszkania wspomagane.

2. Organizacja działań związanych z przygotowaniem personelu do świadczenia usług na terenie 5 gmin biorących udział w testowaniu oraz utrzymania jakości usług w ramach testowania m.in. poprzez organizację szkoleń, superwizji, coachingu, seminariów.

3. Identyfikacja osób angażowanych do testowania modelu.

4. Realizacja działań motywujących skierowanych do osób z niepełnosprawnością sprzężoną, ich rodziców/opiekunów w zakresie zasadności angażowania się w testowanie rozwiązań wpisanych w model mieszkalnictwa wspomaganego.

5. Utrzymywanie kontaktu z użytkownikami mieszkań i innymi osobami uczestniczącymi w testowaniu modelu, monitorowanie jakości świadczenia usług zgodnie z standardem.

6. Identyfikacja potrzeb w zakresie konieczności zaoferowania rodzicom / opiekunom osób

z niepełnosprawnością sprzężoną pomostowych form wsparcia przewidzianych w projekcie.

7. Realizacji działań zmierzających do aktywizacji zawodowej rodziców / opiekunów osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

8. Okresowe przeglądy modelu w okresie testowania, proponowanie ewentualnych zmian

w modelu oraz obsługa merytoryczna Grupy Sterującej i organizacja jej prac.

IV. Współpraca z radcą prawnym w zakresie analizy rozwiązań modelu w odniesieniu do obowiązujących regulacji prawnych.

V. Koordynacja merytoryczna działań zmierzających do wypracowania jednego modelu na bazie doświadczeń z testowania różnych jego wariantów (sprofilowanych na osoby z różnymi rodzajami sprzężonych niepełnosprawności), w tym m.in.:

1. Współpraca z ekspertami i partnerami projektu w zakresie wypracowania rekomendacji dotyczących upowszechnienia modelu.

VI. Organizacja działań edukacyjno-szkoleniowych w ramach upowszechniania standardu oraz motywowanie przedstawicieli NGO i JST do udziału w formach upowszechniających model.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

- praca biurowa;

- miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

- wynagrodzenie: 4 000 zł brutto

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 2 marca 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl