Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na stanowisko urzędnicze: Kierownik ds projektu "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spolecznej" - FK-110-1-2/13

Data: 2013-01-28 Nr referencyjny: FK-110-1-2/13


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) dla stanowisk kierowniczych urzędniczych;
 • wykształcenie wyższe (preferowane praca socjalna, zarządzanie, prawo),
 • staż pracy min. 5 lat, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku: 
    w administracji publicznej,
    związanym z realizacją zasad POKL
    związanym z zarządzaniem zespołem,

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów, wytycznych i innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, a w szczególności:
 • zasad realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonych w dokumentach programowych,
  ustawy prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych,
  przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji,
  innych przepisów związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, w tym w zakresie administracji samorządowej,
  umiejętność zarządzania w administracji publicznej,
  znajomość zasad zarządzania przez cele oraz budżetu zadaniowego;
 • umiejętność podejmowania decyzji i koordynowania działań;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość; poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy, ;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • kreatywność;
 • komunikatywność.


Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej i rozmów kwalifikacyjnych.


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Diagnozowanie problematycznych sytuacji mogących zagrozić osiąganiu celów projektu.
 2. Bieżący monitoring i nadzór nad właściwym przebiegiem procesów realizowanych w ramach projektu, w tym zgodności realizowanych w ramach projektu działań z harmonogramem, budżetem i właściwymi uregulowaniami prawnymi.
 3. Udział w spotkaniach grup roboczych, jak również formalnych i nieformalnych zebraniach związanych z bieżącymi pracami w projekcie.
 4. Zapewnienie gromadzenia i skutecznej dystrybucji i wymiany informacji wewnątrz Zespołu Projektowego.
 5. Opracowywanie podziału zadań i obowiązków adekwatnych do kompetencji i zasobów personelu projektu oraz potrzeb projektu.
 6. Bieżąca weryfikacja wykonanych przez pracowników czynności i zadań oraz wprowadzanie ewentualnych korekt.
 7. Okresowe przeglądy jakości i efektywności pracy realizowanej przez pracowników;
  Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników Zespołu Projektu.
 8. Organizowanie wsparcia merytorycznego dla pracowników Zespołu Projektu, w tym zapewnienie aktywnego uczestnictwo pracowników Zespołu Projektu w organizowanych szkoleniach, seminariach i konferencjach.
 9. Ustalenie rodzaju i sposobu gromadzenia dokumentacji dotyczącej poszczególnych zadań w projekcie.
 10. Utrzymywanie bieżących kontaktów z WUP w Krakowie – IP2, UMWM – Departamentem Polityki Regionalnej - IP, radcą prawnym.
 11.  Wypracowanie zasad współpracy z ekspertami zewnętrznymi, firmami szkoleniowymi i innymi wykonawcami usług bądź dostarczycielami towarów oraz nadzór nad ich prawidłowym wdrożeniem – m.in. nadzór nad prawidłową realizacją wszystkich umów zawartych w ramach projektu systemowego.
 12. Współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi, przygotowywanie materiałów do publikacji tematycznych w wybranych czasopismach.
 13. Reprezentowanie projektu na zewnątrz, udział w kampaniach promocyjno – informacyjnych.
 14. Zapewnienie właściwych warunków organizacyjnych dla realizacji zadań projektu.
 15. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad przepływem dokumentacji, w tym dokumentów wpływających i wychodzących oraz opracowywanie odpowiedzi.
 16. Nadzór nad sporządzaniem części sprawozdawczej i akceptacja wniosków o płatność.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności).


Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, pokój nr 7 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 07.02.2013 r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wymienieni w protokole naboru, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


6. Nabór składa się z dwóch etapów: ·

 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych,
 • selekcji merytorycznej – rozmowa kwalifikacyjna.


O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.


7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa,
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:  miejsce pracy: ul. Lea 112 w Krakowie - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osoby  niepełnosprawnej ruchowo;
 • w ramach szkolenia wstępnego bhp pracownik jest szczegółowo z warunkami środowiska.
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.


8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%


Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)."

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl