Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko: Konsultant ds. realizacji projektu "Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kard Pomocy Społecznej' w wymiarze 1,0 etatu – umowa na czas określony – NR. REF.FK-110-1-17/13 – składanie ofert do dnia 14.08.2013r.

Data: 0000-00-00 Nr referencyjny: FK-110-1-17/13

1. Wymagania niezbędne (formalne)

• Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.);

• Wykształcenie wyższe, preferowane praca socjalna;

• Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, preferowane w administracji samorządowej, instytucjach pomocy i integracji społecznej;

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2.    Wymagania dodatkowe:

•    Znajomość środowiska pomocy i integracji społecznej , w tym instytucji i zadań realizowanych w systemie pomocy społecznej, systemie pieczy zastępczej, służbach zatrudnienia;

•    Wiedza na temat zasad zawiązywania i funkcjonowania partnerstw, w szczególności publiczno – społecznych;

•    Doświadczenie w realizacji ewaluacji;

•    Znajomość przepisów:

Ustawa o pomocy społecznej,,

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

Ustawa Prawo Zamówień publicznych,

Ustawa o pracownikach samorządowych,

Ustawa o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji,

Znajomość zasad realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonych w dokumentach programowych.

•    Pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość;

komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    Koordynacja działań Regionalnej Platformy Współpracy:

prowadzenie Biura Regionalnej Platformy,

utrzymywanie bieżącego kontaktu z członkami poszczególnych organów Platformy,

opracowywanie tematyki i organizacja spotkań Rady Platformy,

prowadzenie grup tematycznych Regionalnej Platformy Współpracy,

przygotowanie materiałów na spotkania,

zapewnienie udziału ekspertów zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem funkcjonujących grup,

dokumentowanie spotkań.

2.    Prowadzenie działań inicjujących budowanie lokalnych partnerstw publiczno-społecznych:

organizacja spotkań podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach partnerstw,

współpraca z doradcą zewnętrznym ds. partnerstw publiczno – społecznych,

wsparcie w zawiązywaniu partnerstw.

3.    Nadzór nad organizacją konferencji w zakresie rozwoju dialogu i partnerstwa oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w regionie.

4.    Udział w realizacji działań w procesie organizacji szkoleń, kursów, seminariów i konferencji przeprowadzanych w ramach Projektu:

przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją szkoleń, kursów, seminariów i konferencji, zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych,

współpraca w tworzeniu programów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb grupy docelowej,

dobór odpowiednich trenerów do prowadzenia grup szkoleniowych,

organizowanie warunków do realizacji szkoleń (sale wykładowe, hotele, wyżywienie, przerwy kawowe, sprzęt audiowizualny, materiały szkoleniowe: papier, pisaki, tablice itd.),

udział w działaniach dot. rekrutacji beneficjentów ostatecznych,

bieżące monitorowanie kwestii dotyczących obecności na zajęciach,

realizacja ewaluacji szkoleń,

współpraca w zakresie przygotowywania materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń (ksero, bindowanie itp.),

przygotowywanie zaświadczeń dla uczestników szkoleń potwierdzających ich udział w zajęciach.

5.    Organizacja ewaluacji i audytu Projektu:

określenie zakresu ewaluacji i audytu,

przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia,

współpraca z wykonawcą, bieżący nadzór nad realizacją umowy.

4.    Wymagane dokumenty:

• życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

• list motywacyjny,

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

• kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

• inne dokumenty np. referencje.

Na wyżej wymienione stanowisko poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy 30-133 Kraków, ul. Lea 112;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie

informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 14.08.2013r.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym

• selekcji merytorycznej – test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl