Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko: pomoc administracyjna w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Nowym Sączu w wymiarze 1,0 etatu - umowa na czas określony

Data: 2014-03-06 Nr referencyjny: REF. FK-110-1-07/14

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne (formalne):

  • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.);
  • wykształcenie wyższe zawodowe –preferowane:administracja, prawo;
  • doświadczenie zawodowe: dodatkowym atutem będzie doświadczenie w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługa klienta;

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

  • znajomość przepisów:

- znajomość przepisów prawnych,

- rozporządzeń Wspólnotowych i Unijnych dotyczących świadczeń rodzinnych,

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.);

  • znajomość:

- obsługi komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel). Dodatkowym atutem będzie znajomość środowiska programów M-SRQS Świadczenia Rodzinne, Sygnity lub Pomost (z zakresu pomocy społecznej);

- języków obcych: dodatkowym atutem będzie znajomość co najmniej jednego z następujących języków: angielski, niemiecki, norweski, francuski, hiszpański lub włoski.

  • pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, sumienność, terminowość, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:    

    1.Rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej.

    2.Ekspedycja poczty.

   3.Załatwianie pozostałych spraw kancelaryjnych na Zamiejscowym Stanowisku Pracy w Nowym Sączu.

   4.Bieżąca współpraca z pozostałymi pracownikami Zamiejscowego Stanowiska Pracy w Nowym Sączu w toku realizacji zadań, w szczególności:

    a)pomoc w prowadzeniu spraw o ustalenie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych;

    b)współpraca z referentami przy czynnościach związanych z wystawianiem formularzy z serii E 400 oraz SED, a także przygotowywanie projektów pism w sprawie przekazywania ich instytucjom właściwym i uczestnikom postępowania;

    c)pomoc w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji w związku z prowadzonymi postępowaniami oraz przechowywaniu jej w sposób uporządkowany zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

    d)obsługa administracyjna związana z przyjmowaniem stron oraz udzielaniem informacji telefonicznej.

    5.Bieżące wprowadzanie danych dotyczących prowadzonych postępowań do bazy danych za pomocą licencjonowanego programu komputerowego użytkowanego przez ROPS.

    6.Archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zamiejscowego Stanowiska Pracy.

4. Wymagane dokumenty:

    życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

    list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym okresie zatrudnienia),

    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

    oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 17 marca 2014 roku

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym

• selekcji merytorycznej – test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul.Piastowska 32. (pok 15)

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl