Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Polityki Społecznej w wymiarze 1,0 etatu

Data: 2013-11-19 Nr referencyjny: FK-110-1-25/13

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223,poz. 1458 ze zm.) dla stanowisk urzędniczych, w tym stanowisk kierowniczych;
 • wykształcenie wyższe – kierunek: praca socjalna, polityka społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie, socjologia, politologia;
 • Doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat, w tym: minimum 2 lata pracy w systemie pomocy społecznej oraz 2 lata doświadczenia na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi;

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 •  znajomość przepisów:

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.),

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.),

 - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.),

 - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 135 ze zm.),

 - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm. ),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

 •  znajomość:

o    język angielski na poziomie komunikatywnym,

o     obsługi komputera (Pakiet MS Office);

 • pożądane cechy osobowości: sumienność, dyscyplina, łatwość komunikacji, wysokie umiejętności analityczne i interpretacji informacji, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność pracy w zespole, umiejętność zarządzania czasem, samodzielność wykonywania obowiązków.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Koordynowanie realizowanych przez Dział Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:

1) zadań wynikających ze Strategii Województwa w zakresie polityki społecznej oraz innych programów wojewódzkich,

2) zadań obejmujących:

 • opracowywanie i przedkładanie Dyrektorowi ROPS projektów programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,będących integralną częścią strategii rozwoju województwa małopolskiego,
 • opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii
 • rozwoju województwa małopolskiego, obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • organizowanie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej;
 • organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska,
 •  inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
 • inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 •  promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • dążenie, poprzez współpracę z gminami i powiatami, do wzmacniania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną,
 • inicjowanie nowych rozwiązań, metod i modeli pracy z rodziną,
 • koordynowanie działań na rzecz rozwoju i wzmacniania systemu pomocy społecznej w województwie małopolskim,
 • wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań z zakresu polityki społecznej,
 • opracowywanie raportów służących ocenie funkcjonowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz polityki społecznej w województwie małopolskim,
 • redagowanie i rozpowszechnianie wydawnictw własnych, propagujących najnowsze i najefektywniejsze rozwiązania w zakresie polityki społecznej,
 • organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów prezentujących problemy i osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej,

2. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi.

3. Opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań Działu.

4. Realizacja zamówień publicznych w zakresie przypisanych zadań zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 •  list motywacyjny,
 •  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym okresie zatrudnienia),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy 30-070 Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie)  w terminie do dnia 29 listopada 2013 roku

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym

• selekcji merytorycznej – test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl