Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – NR. REF. FK-110-1-13/13– 1 etat, składanie ofert do dnia 22 kwietnia 2013r.

Data: 2013-04-10 Nr referencyjny: FK-110-1-13/13

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.    Wymagania niezbędne (formalne):

•    spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) dla stanowisk urzędniczych;

•    wykształcenie wyższe zawodowe, preferowane - administracja, prawo;

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

•    znajomość przepisów prawnych:

- rozporządzeń Wspólnotowych i Unijnych dotyczących świadczeń rodzinnych,

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy,

-ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

-ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590);

•    dodatkowym atutem będzie znajomość co najmniej jednego z następujących języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski;

•    obsługa komputera w zakresie: MS Office (Word, Excell), mile widziana będzie znajomość programu „MSRQS Świadczenia rodzinne” firmy Quicksoft, lub oprogramowania SR (świadczenia rodzinne) firmy Sygnity, oprogramowania Pomost lub Syriusz;

•    pożądane cechy osobowości: samodzielność w wykonywaniu obowiązków, odpowiedzialność, sumienność, terminowość, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

•    przyjmowanie formularzy z serii E 400, E 001 i SED w sprawach świadczeń rodzinnych oraz kompletowanie dokumentacji koniecznej do ich prawidłowego wypełnienia;

•    prowadzenie spraw o ustalenie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych;

•    prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz o ustalenie i dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;

•    występowanie o udzielenie informacji oraz udzielenie odpowiedzi na zapytania właściwych instytucji zagranicznych na formularzach z serii E 400, E 001, SED i innych;

•    prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie wynikającym z obowiązków wierzyciela, w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

•    współpraca z właściwymi instytucjami zagranicznymi, innymi ROPS-ami, organami właściwymi oraz polską instytucją łącznikową;

•    fachowe i rzetelne udzielanie informacji klientom oraz innym podmiotom, w tym przyjmowanie stron i udzielanie im rzetelnych informacji odnośnie procedur załatwiania spraw w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;

•    archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy.

4.    Wymagane dokumenty:

•    życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

•    list motywacyjny,

•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•    kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•    kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

•    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

•    oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

•    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

•    inne dokumenty np. referencje, kserokopia dowodu osobistego.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

•    praca biurowa;

•    miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

-    miejsce wykonywania pracy 30-070 Kraków, ul. Piastowska 32;

-    budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

-    w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

•    narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie

informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7.    Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 22 kwietnia 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8.    Nabór składa się z dwóch etapów:

•    selekcji wstępnej,

•    selekcji merytorycznej:

      -  test kwalifikacyjny,

      - rozmowa kwalifikacyjna.

Selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

Do I-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. testu kwalifikacyjnego w zakresie przepisów, o których mowa w pkt 2 ogłoszenia o naborze.

Do II-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 kandydatów spełniających wymagania niezbędne, którzy uzyskali największą ilość punktów w teście kwalifikacyjnym.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu

1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm)”.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl