Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Sierpień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. asystencko-organizacyjnych, w wymiarze 1,0 etatu – Nr REF. FK-110-1-27/15

Data: 2015-12-02 Nr referencyjny: Nr REF. FK-110-1-27/15

1.    Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.);
 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe – minimum rok pracy w jednostkach administracji publicznej.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2.    Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów prawnych:

 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz aktów wykonawczych,
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – w zakresie niezbędnym do należytej realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.
 • ustawy o Dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.).
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 • ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1392).
 • ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;

- pożądane cechy osobowości – umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia i umiejętności komunikacyjne, kreatywność, sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Realizacja działań dotyczących prawidłowego administrowania budynku.
 2. Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia i ochrony majątku ROPS oraz prowadzenie wszystkich zagadnień związanych z jego ubezpieczeniem.
 3. Organizacja narad, zebrań oraz spotkań.
 4. Wydatkowanie środków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zasadami udzielenia zamówień publicznych w ROPS.
 5. Odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości zawartych umów dotyczących funkcjonowania jednostki.
 6. Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Zarządu i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz odpowiedzi na wnioski komisji Zarządu i Sejmiku.
 7. Bieżący monitoring (koordynacja) wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Małopolskiego.
 8. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Małopolskiego.
 9. Współpraca przy prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w ROPS w tym Polityki Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego.
 10. Obsługa administracyjna Kancelarii, m.in.:
 • przedkładanie Dyrektorowi ROPS korespondencji w celu jej dekretacji,
 • prowadzenie i aktualizacja zbioru niezbędnych informacji adresowych i telefonicznych,
 • prowadzenie kalendarium spotkań Dyrektora ROPS,
 • rejestracja poczty przychodzącej,
 • obsługa centrali telefonicznej.

    11. Stosowanie przepisów i zasad określonych w Instrukcji kancelaryjno–archiwalnej.

4.    Wymagane dokumenty:

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.**** opcjonalnie

5.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

- proponowane wynagrodzenie miesięczne: maksymalnie 3.000zł. brutto.

- warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku: praca biurowa;

- miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

 • miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;
 • budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
 • w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.


6.    Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

NIE

7.    Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 14 grudnia 2015 roku.

8.    Nabór składa się z:

 • selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru;
 • selekcji merytorycznej - test i/lub rozmowa kwalifikacyjna w zakresie przepisów, o których mowa w pkt. 2 ogłoszenia o naborze.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl