Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. badań i analiz w dziale ds. projektu "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I" w wymiarze 1,0 etatu - umowa na czas określony – NR REF. FK-110-1-38/14

Data: 2014-12-23 Nr referencyjny: FK-110-1-38/14

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202) dla stanowisk urzędniczych;
 • wykształcenie wyższe – socjologia


Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • biegła obsługa komputera (Pakiet MsOffice, w tym Excel)
 • znajomość socjologicznych metod i technik badawczych, umiejętność analizy i interpretacji danych,
 • znajomość obsługi programów komputerowych do analizy danych (preferowany SPSS),
 • umiejętność współdziałania w zespole zadaniowym oraz inicjowania i koordynowania działań partnerskich,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów i prowadzeniem badań społecznych (udokumentowane poprzez np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności),
 • znajomość zasad realizacji programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, określonych w dokumentach programowych w zakresie niezbędnym do wykonywania prac na stanowisku Projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki społecznej - Etap I,
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji,
 • innych przepisów prawnych w zakresie prowadzenia spraw.
 • pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność, zorientowanie na rezultaty pracy, nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji.
 • mile widziane - komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski,


Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


 • zarządzanie Internetową Biblioteką Małopolskich Obserwatoriów(www.politykaspoleczna.obserwatorium.malopolska.pl/biblioteka):

- identyfikacja dorobku badawczego w obszarze polityki społecznej,
- zasilanie Biblioteki danymi
- współpraca z administratorem głównym przy zarządzaniu gromadzonymi zasobami,
- zapewnianie warunków funkcjonowania, w tym inicjowanie prac rozwojowych,
- prowadzenie dokumentacji realizowanych działań.

 • zarządzanie Internetowym Obserwatorem Statystyk Społecznych (www.obserwator.rops.krakow.pl):

- zasilanie wskaźników danymi statystycznymi
- rozwój listy wskaźników (konstrukcja)
- zapewnianie warunków funkcjonowania, w tym inicjowanie prac rozwojowych
- współpraca z podmiotami dysponującymi danymi
- prowadzenie dokumentacji realizowanych działań

 • zarządzanie Małopolskim Informatorem Społecznym (www.mis.rops.krakow.pl)

- koordynowanie systemu aktualizacji danych podmiotów,
- współpraca z podmiotami widniejącymi w bazie i prowadzącymi rejestry
- zapewnianie warunków funkcjonowania narzędzia, w tym inicjowanie prac rozwojowych
- prowadzenie dokumentacji realizowanych działań.
Okresowe, w zależności od potrzeb, wsparcie zespołu przy prowadzeniu innych analiz i bada Projektu.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.


Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
 •  praca biurowa;
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
 • miejsce wykonywania pracy 30-070 Kraków, ul. Piastowska 32;
 • budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
 • w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.


6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów


Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 02 stycznia 2015 roku
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:
• selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym
• selekcji merytorycznej – test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202)”.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl