Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. działń integracyjnych PES, w wymiarze 1,0 etatu – Nr REF. FK-110-1-2/16

Data: 2016-01-13 Nr referencyjny: FK-110-1-2/16

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny

1.Wymagania niezbędne (formalne):

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.);

• wykształcenie: wyższe zawodowe;

• doświadczenie zawodowe: minimum roczne doswiadczenie zawodowe z podmiotami ekonomii społecznej, doświadczenie w organizacji spotkań, warsztatów, seminariów;

• wraz z dokumentami aplikacyjnymi przedstawić należy skonkretyzowaną koncepcję realizacji w perspektywie 2018 roku działań zmierzających do zwiększenia aktywności podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym w wykorzystaniu instrumentów ekonomii społecznej (koncepcja pracy powinna zawierać się na max 3 stronach A4). .

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawnych:

- ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. u. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651),

- ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.),

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o województwie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392),

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

 • znajomość obsługi komputera w zakresie: pakiet Office;
 • pożądane cechy osobowości: łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, odpowiedzialność.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres obowiązków:

1. sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym;

2. wsparcie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym w osiąganiu standardów usług;

3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, powiatowymi urzędami pracy, podmiotami ekonomii społecznej i OWES na rzecz efektywnej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4. inne zadania:

- realizacja działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o ekonomii społecznej wśród uczniów małopolskich szkół;

- prowadzenie korespondencji w zakresie przypisanych zadań;

- prowadzenie dokumentacji przypisanych zadań, zgodnie z rzeczowym wykazem akt;

- gromadzenie danych osobowych o Beneficjentach Ostatecznych projektu;

- prawidłowe opracowanie dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego w zakresie promocji projektu i upowszechniania ekonomii społecznej.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

• proponowane wynagrodzenie 3.500,00 zł. - 4.000,00zł. brutto.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

   - miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

   - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

   - w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 25 stycznia 2016 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalna) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru;

• selekcji merytorycznej: test kwalifikacyjny/rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl