Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. finansowo - księgowych w wymiarze 1 etatu,Nr REF. FK-110-1-37/14

Data: 2014-12-10 Nr referencyjny: Nr REF. FK-110-1-37/14

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202) dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne),
 • minimum 6 - miesięczne doświadczenie na stanowisku ds. finansowo-księgowym.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

Wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, znajomość zasad finansów publicznych, administracji publicznej, a w szczególności samorządu terytorialnego, znajomość dokumentów programowych Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,

•Oczekiwane:

- doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i/lub szkoleniowych finansowanych z funduszy europejskich lub SPPW lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

•znajomość regulacji prawnych z zakresu:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

- ustawa o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1182),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.),

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202),

•znajomość

obsługi komputera (pakiet Ms Office),

program księgowy Quorum F-K firmy QNT (lub inny dla jednostek budżetowych)

• pożądane cechy osobowości:

Sumienność, dyscyplina, łatwość komunikacji, wysokie umiejętności analityczne i interpretacji informacji, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność pracy w zespole.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie pełnej księgowości dla projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, dekretacja dokumentów księgowych, księgowanie na kontach analitycznych, uzgadnianie sald kont analitycznych, sprawdzanie poprawności formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych dotyczących w/w projektu.
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej: dowodów księgowych projektów w teczkach kasa, bank, zakup, inne, wynagrodzenia, inne teczki zakładane według potrzeb.
 • Wstępna kontrola planowanych wydatków projektów w zakresie planu finansowego w paragrafach klasyfikacji budżetowej.
 • Wykonywanie obliczeń i zestawień dotyczących wydatków w projekcie (według potrzeb)
 • Sprawdzanie poprawności prowadzonej ewidencji księgowej.
 • Uzgadnianie po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego stanów kont, sald należności i zobowiązań.
 • Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowości związanej z projektem Pomocna Dłoń pod Bezpiecznym Dachem.
 • Gromadzenie danych niezbędnych dla zarządzania finansowego, monitoringu, weryfikacji, audytów i oceny.
 • Opracowanie raportów okresowych/rocznych Instytucji Realizującej (ROPS w Krakowie) wraz z wnioskami o płatność z realizacji programu. Opracowywanie dyspozycji przelewów dla Departamentu Budżetu i Finansów UMWM.
 • Monitoring i bieżąca aktualizacja indykatywnego planu transz w ramach projektu, harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz budżetu szczegółowego i uproszczonego w ramach projektu,
 • Opracowywanie planu budżetowego zadania na kolejne lata realizacji projektu.
 • Prowadzenie rejestru kwot wycofanych, odzyskanych i do odzyskania w ramach projektu (rejestr dłużników).
 • Weryfikacja raportów i wniosków o płatność składanych przez beneficjentów.
 • Odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom.
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań rzeczowych dotyczących realizacji projektu.
 • Udział w kontrolach na miejscu realizacji dofinansowanych projektów.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie(tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy 30-070 Kraków, ul. Piastowska 32 i 30-133 Kraków, ul. Lea 112;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 22 grudnia 2014 roku

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej: test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202)”.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl