Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. kontroli zarządczej, FK-110-1-4/13

Data: 2013-02-13 Nr referencyjny: FK-110-1-4/13

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie wyższe (preferowane: prawo,ekonomiczne),
 • minimum dwuletni staż pracy, w tym minimum roczny na podobnym stanowisku.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych:
  ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
  ustawa o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009r.,Nr 152, poz 1223 ze zm.) w zakresie rachunkowości budżetowej;
  ustawa Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.);
  ustawa o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.);
  Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);
  Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);
  Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  akty wykonawcze do powyższych ustaw;
 • umiejętność analizy i interpretacji danych,dobra organizacja pracy własnej,komunikatywność,terminowość,umiejętność pracy w zespole.

Uwaga: Wynik postepowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. prowadzenie zadań w zakresie przeprowadzenia kontroli zarządczej w jednostce,

2. prowadzenie planów kontroli wewnętrznej,

3. przegląd wyników kontroli wewnętrznej i monitorowanie,

4. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu kontroli wewnętrznej,

5. sporządzanie dokumentacji z zakresu kompleksowego prowadzenia kontroli zarządczej,

6. proponowanie i sporządzanie Zarządzeń Dyrektora w w/w zakresie.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

inne dokumenty np. referencje.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa,
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
  miejsce pracy: budynek przy ul.Piastowskiej 32 w Krakowie - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo;
  w ramach szkolenia wstepnego bhp pracownik jest szczegółowo z warunkami srodowiska. narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 25.02.2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • selekcji merytorycznej - rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm), zostanie umieszczona na stroni e internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm)."

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl