Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Stanowisko Zamiejscowe w Nowym Sączu

Data: 2015-12-01 Nr referencyjny: FK-110-1-26/15

1. Wymagania niezbędne:

* spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.);
* wykształcenie: wyższe zawodowe (preferowane: administracja, prawo);
* doświadczenie zawodowe – nie wymagane.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

* znajomość przepisów prawnych:
o rozporządzeń Wspólnotowych i Unijnych dotyczących świadczeń rodzinnych,
o ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
o ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
o ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dl opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567 ze zm.),
o ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
o ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.),
o ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.);
* samodzielność w wykonywaniu obowiązków;
* mile widziane doświadczenie na stanowisku urzędniczym;
* dodatkowym atutem będzie znajomość co najmniej jednego z następujących języków: angielski, niemiecki, norweski, francuski, hiszpański lub włoski;
* pożądane cechy osobowości – odpowiedzialność, sumienność, terminowość, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
* przyjmowanie formularzy z serii E 400, E 001 i SED w sprawach świadczeń rodzinnych oraz kompletowanie dokumentacji koniecznej do ich prawidłowego wypełnienia,
* prowadzenie spraw o ustalenie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
* występowanie o udzielenie informacji oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania właściwych instytucji zagranicznych na formularzach z serii E 400, E 001, SED i innych,
* współpraca z właściwymi instytucjami zagranicznymi, innymi ROPS-ami, organami właściwymi oraz polską instytucją łącznikową,
* fachowe i rzetelne udzielanie informacji klientom oraz innym podmiotom, w tym przyjmowanie stron i udzielanie im rzetelnych informacji odnośnie procedur załatwiania spraw w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
* rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej w tym również z wykorzystaniem licencjonowanego program, a także ekspedycja poczty,
* załatwianie spraw kancelaryjnych,
* archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy.

4. Wymagane dokumenty:
* list motywacyjny,
* życiorys zawodowy,
* kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
* kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
* oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.) – zgodnie z załączonym wzorem,
* kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie z załączonym wzorem,
* kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument mają obowiązek złożyć kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy),
* inne dokumenty, np. referencje, zakresy obowiązków na dotychczasowych stanowiskach pracy.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.**

** opcjonalnie


5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
* proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2.500,00 zł brutto
* warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
• praca biurowa;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
o miejsce wykonywania pracy -   Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52;
o budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
o w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

NIE

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 11 grudnia 2015 roku.

8. Nabór składa się z:
* selekcji wstępnej (formalnej),
* selekcji merytorycznej:
o test kwalifikacyjny - w przypadku, gdy w wyniku selekcji formalnej zostanie zakwalifikowanych co najmniej 5 kandydatów,
o rozmowa kwalifikacyjna.

Selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

Do I-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. testu kwalifikacyjnego w zakresie przepisów, o których mowa w pkt 2 ogłoszenia o naborze.

Do II-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 kandydatów spełniających wymagania niezbędne, którzy uzyskali największą ilość punktów w teście kwalifikacyjnym.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl