Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/inspektor ds. polityki społecznej w Dziale Polityki Społecznej w Krakowie w wymiarze 1,0 etatu, FK-110-1-15/14

Data: 2014-05-08 Nr referencyjny: FK-110-1-15/14

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne (formalne):

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) dla stanowisk urzędniczych;

• wykształcenie: ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: pedagogika lub pedagogika specjalna lub resocjalizacja lub praca socjalna lub psychologia lub socjologia lub polityka społeczna lub nauki o rodzinie lub ukończone studia wyższe na innym kierunku- uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, organizacji pomocy społecznej, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji oraz mile widziane ukończone szkolenia specjalistyczne z zakresu metodyki pracy z osobami starszymi.niepełnosprawnymi.;

• doświadczenie zawodowe nie wymagane, mile widziany staż pracy 1 rok w obszarze pomocy społecznej.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

• znajomość przepisów prawnych:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.);

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.).

• wiedza zakresie:

- funkcjonowania administracji publicznej,

- w obszarze polityki społecznej;

• umiejętność planowania i analizy zjawisk społecznych;

• znajomość:

- znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office), umiejętność przygotowywania prezentacji w systemie Power Point oraz Prezi.

• pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presja czasu i w stresie, kreatywność.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

• Realizacja zadań wynikających ze Strategii Województwa w zakresie polityki społecznej oraz innych programów wojewódzkich w zakresie polityki społecznej.

• Współpraca z samorządami gminnymi i powiatowymi oraz wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach z zakresu polityki społecznej, w szczególności w zakresie problematyki przemocy, wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, wparcia dla rodzin, pieczy zastępczej i adopcji

• Inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie działań w obszarze polityki społecznej, w szczególności w zakresie problematyki przemocy, wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, wparcia dla rodzin, pieczy zastępczej i adopcji

• Podejmowanie działań na rzecz wdrażania nowych rozwiązań w zakresie działań w obszarze polityki społecznej, w szczególności w zakresie problematyki przemocy, wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, wparcia dla rodzin, pieczy zastępczej i adopcji

• Opracowywanie raportów służących ocenie funkcjonowania podejmowanych działań oraz wdrażanych rozwiązań.

• Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów prezentujących problemy i osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej, głównie osób starszych i niepełnosprawnych.

• Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań.

• Redagowanie i rozpowszechnianie informacji o działalności ROPS w Krakowie w zakresie polityki społecznej (strona internetowa ROPS, Wrota Małopolski).

• Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej podejmowanych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami

4. Wymagane dokumenty:

• życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

• list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

• kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

• inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów

międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy 30-070 Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 19 maja 2014 r.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem spełnienia wymagań formalnych ogłoszenia;

• selekcji merytorycznej: test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458ze zm)”.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl