Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. realizacji projektu w Dziale ds. projektu "Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr Pomocy Społecznej"

Data: 2014-04-03 Nr referencyjny: Nr REF. FK-110-1-11/14
Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne (formalne):  

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach  samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.);
 • wykształcenie wyższe – preferowane: praca socjalna, polityka społeczna, administracja publiczna;
 • doświadczenie zawodowe: mile widziany 1 rok doświadczenia zawodowego, preferowany w instytucjach pomocy i integracji społecznej, związany z realizacją projektów współfinansowanych w ramach PO KL, administracji samorządowej. 
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe: 

 •  wiedza i umiejętności zawodowe:

 - znajomość zasad realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonych w dokumentach programowych ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetu VII;- znajomość zasad prowadzenia PEFS i realizacji ewaluacji;- znajomość środowiska pomocy i integracji społecznej, w tym instytucji i zadań realizowanych w systemie pomocy społecznej, systemie pieczy zastępczej. 

 •  znajomość przepisów:

- ustawa o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.),
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.),
- ustawa Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),
- ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

• znajomość: 

- obsługi pakietu MS Office, Internet;
- angielski na poziomie komunikatywnym;

• pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność. 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres obowiązków: 

1. Dbałość o osiągnięcie wysokiej jakości produktów/wskaźników określonych we wniosku  o dofinansowanie  z zakresu realizacji szkoleń.

2. Udział w procesie organizacji szkoleń, kursów, seminariów przeprowadzanych w ramach Projektu:

 - przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją szkoleń, kursów, seminariów, zgodnie z ustawą  prawo zamówień publicznych,
 - współpraca w tworzeniu programów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb grupy docelowej,
 - dobór odpowiednich trenerów do prowadzenia grup szkoleniowych,
 - organizowanie warunków do realizacji szkoleń (sale wykładowe, hotele, wyżywienie, przerwy kawowe, sprzęt audiowizualny, materiały szkoleniowe: papier, pisaki, tablice itd.),
 - udział w działaniach dotyczących rekrutacji beneficjentów ostatecznych,
 - bieżące monitorowanie kwestii dotyczących obecności na zajęciach,
 - prowadzenie bazy danych o uczestnikach szkoleń w PEFS,
 - realizacja ewaluacji szkoleń, przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń (ksero, bindowanie itp.),
 - przygotowywanie zaświadczeń dla uczestników szkoleń potwierdzających ich udział w zajęciach.

3. Realizacja doradztwa  w zakresie prowadzenia PEFS.

4. Realizacja doradztwa w zakresie ewaluacji.

4.   Wymagane dokumenty: 

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji;
 • list motywacyjny;
 •  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 
 •  kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 •  kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni    praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia); 
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia. 

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
• praca biurowa;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
- miejsce wykonywania pracy ul. Lea 112, Kraków;
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z  warunkami środowiska;
• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 

7. Miejsce i termin składania dokumentów 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 14 kwietnia 2014 roku.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów: 

• selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym
• selekcji merytorycznej – test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15)
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl