Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. rozliczeń w Dziale ds. projektu "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I" w wymiarze 1 etatu, Nr REF. FK-110-1-30/14

Data: 2014-09-23 Nr referencyjny: Nr REF. FK-110-1-30/14

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, rachunkowość),
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania projektów/programów finansowanych z Unii Europejskiej lub innych.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone doudziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu:
 • zasad realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonych w dokumentach
 • programowych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na stanowisku,
 • przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji,
 • przepisów o finansach publicznych,
 • rachunkowości budżetowej.
 • znajomość zasad sporządzania wniosków o płatność i finansowych sprawozdań okresowych.
 • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office, w tym Excel - biegle),
 • mile widziana komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski

• pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność, zorientowanie na rezultaty pracy, nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- zapewnienie prawidłowości rozliczeń finansowych projektu:

 • bieżące monitorowanie kosztów projektu,
 • bieżące monitorowanie wykonania budżetu, w tym odchyleń od planu oraz wnioskowanie zmian w planie budżetu,
 • ocena wydatków projektu zgodnie z kryteriami kwalifikowalności,
 • ocena wydatków projektu zgodnie z zadaniami i pozycjami budżetu projektu,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozliczania projektu,
 • przygotowywanie wniosków o płatność,
 • współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi,

- współpraca przy planowaniu i realizacji budżetu projektu z Instytucjami Pośredniczącymi,Głównym Księgowym ROPS, księgowym projektu, Kierownikiem Działu ds. projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej” i radcą prawnym.;

- przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat z prowadzonej kasy projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I”, zgodnie z dyspozycją Głównego Księgowego.;

- prowadzenie dokumentacji kasowej, wymaganej przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi;

- przedkładanie sporządzonych raportów kasowych Głównemu Księgowemu w terminach określonych w „Instrukcji kasowej";

-  prowadzenie korespondencji w ramach przypisanych zadań;

- prowadzenie dokumentacji w zakresie przypisanych zadań zgodnie z RWA;

- rzetelne, sprawne i terminowe wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszego zakresu czynności oraz zadań dodatkowych powierzonych przez przełożonego oraz Dyrektora ROPS w Krakowie.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie(tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy 30-070 Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 03 października 2014 roku

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej: test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm)”.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl