Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Sierpień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. zamówień publicznych - FK-110-1-1/13

Data: 2013-01-25 Nr referencyjny: FK-110-1-1/13

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
 • wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, ekonomiczne);
 • minimum dwuletni staż pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, w tym co najmniej roczny staż pracy w okresie ostatnich 3 lat licząc daty ogłoszenia naboru;

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość:

Ustawa Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r.Nr 113, poz. 759 ze zm.);

Ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r.Nr 223, poz. 1458 ze zm.);

Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 43, poz. 296 ze zm.);

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037);

akty wykonawcze do powyższych ustaw;

tematyki administracji publicznej, w szczególności zamówień publicznych;

obsługi komputera (Pakiet MS Office, Internet);

 • umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących problematyki zamówień publicznych;
 • umiejętność sporządzania dokumentacji postępowania o udzielanie zamówień publicznych;
 • pożądane cechy osobowości: umiejętność analitycznego myślenia, sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność,umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, test i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Wykonywanie czynności administracyjno-organizacyjnych w zakresie zamówień publicznych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w sprawie udzielania zamówień publicznych.
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych.
 • Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych postępowań.
 • Monitorowanie systemu funkcjonowania zamówień publicznych.
 • Monitorowanie zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych.
 • Bieżąca analiza orzecznictwa KIO.
 • Sporządzanie planów zamówień.
 • Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień.
 • Zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.
 • Podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w zalecanych formach doskonalenia zawodowego.
 • Rzetelne, sprawne i terminowe wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszego zakresu czynności, a także zadań dodatkowych powierzonych przez przełożonego oraz Dyrektora ROPS w Krakowie

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności).

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa, miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
 • miejsce pracy: ul. Piastowska 32 w Krakowie - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo;
 • w ramach szkolenia wstepnego bhp pracownik jest szczegółowo z warunkami środowiska.
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 04.02.2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do testu lub rozmowy kwalifikacyjnej,
 • selekcji merytorycznej: test kwalifikacyjny i /lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm)."

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl