Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: st. referent/inspektor ds. wdrażania w projekcie "Pomocna Dłoń pod Bezpicznym Dachem" w wymiarze 1,0 etatu - NR REF. FK-110-1-8/13

Data: 2013-03-18 Nr referencyjny: FK-110-1-8/13

1. Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
 • wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne,prawo);
 • minimum roczny staż pracy na stanowisku związanych z wdrażaniem lub/i rozliczaniem projektów, w tym w szczególności o charakterze inwestycyjnym.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

znajomość:

 • dokumentów programowych Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy;
 • tematyki finansów publicznych, administracji publicznej, a w szczególności samorządu terytorialnego;     
 • Ustawy o finansach publicznych;
 • Ustawy o rachunkowości;
 • Ustawy o ochronie danych osobowych;
 • ustawy o samorządzie terytorialnym;
 • znajomość zasad księgowości;

język angielski na poziomie komunikatywnym (obowiązkowo);

obsługi komputera (Pakiet MS Office);

pożądane cechy osobowości: sumienność, dyscyplina, łatwość komunikacji, wysokie umiejętności analityczne i interpretacji informacji, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność pracy w zespole.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, test i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Przeprowadzanie negocjacji z beneficjentami projektów wybranych do realizacji,
 • Przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów oraz propozycji zmian w sytuacji, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba zmian zapisów umownych,
 • Sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłową realizacją projektów,
 • Weryfikacja raportów i wniosków o płatność składanych przez beneficjentów,
 • Odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom,
 • Prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie,
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań rzeczowych dotyczących realizowanych projektów,
 • Udział w kontrolach na miejscu realizacji projektu.
 • Współpraca z radcą prawnym w ramach przypisanych zadań.
 • Gromadzenie danych niezbędnych dla zarządzania finansowego, monitoringu, audytów i ewaluacji,
 • Współpraca przy planowaniu i realizacji budżetu projektu z Działem Finansów i Kadr, w tym księgowym projektu, Kierownikiem Działu ds. Projektu „Pomocna Dłoń Pod Bezpiecznym Dachem”, Instytucją Pośredniczącą, konsultantem ds. zamówień publicznych,
 • Prowadzenie dokumentacji do przypisanych zadań, zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności).

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa,
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce pracy: ul. Lea 112 w Krakowie - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osoby  niepełnosprawnej ruchowo;

- w ramach szkolenia wstepnego bhp pracownik jest szczegółowo z warunkami środowiska.

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 28.03.2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do testu lub rozmowy kwalifikacyjnej,
 • selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i /lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm), zostanie umieszczona na stroni e internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm)."

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl