Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy księgowy, w wymiarze 1,0 etatu – Nr REF. FK-110-1-18/15; składanie ofert do 03.08.2015r.

Data: 2015-07-22 Nr referencyjny: FK-110-1-18/15

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny

1.Wymagania niezbędne

a) formalne

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202);
 • wykształcenie i doświadczenie zawodowe

wykształcenie średnie i min. 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego lub wykształcenie wyższe i min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego.

Preferowane wykształcenie: ekonomiczne, rachunkowość.

b) pozostałe

 • wiedza i umiejętności zawodowe znajomość przepisów prawnych:

Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 poz.330 ze zm.),

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz.885 ze zm.),

Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 poz.1202),

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2013 poz.596 ze zm.).

 • Wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, preferowane doświadczenie zawodowe na stanowiskach księgowych w sektorze publicznym lub związanych z obsługą finansowo-księgową programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera w zakresie: bardzo dobra znajomość MS Office (Excell Word). Dodatkowym atutem będzie znajomość programu księgowego Quorum F-K firmy QNT.
 • pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność pracy w zespole.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie pełnej księgowości dla projektu „Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr Pomocy Społecznej” oraz prowadzenie księgowości Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w tym: sprawdzanie poprawności formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych, dekretacja dokumentów księgowych, księgowanie na kontach analitycznych, uzgadnianie sald kont analitycznych.
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej: dowodów księgowych w odpowiednich w teczkach kasa, bank, zakup, inne, wynagrodzenia oraz inne teczki zakładane według potrzeb.
 • Wstępna kontrola planowanych wydatków w zakresie planu finansowego w paragrafach klasyfikacji budżetowej.
 • Wykonywanie obliczeń i zestawień dotyczących wydatków (według potrzeb).
 • Sprawdzanie poprawności prowadzonej ewidencji księgowej.
 • Uzgadnianie po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego stanów kont, sald należności i zobowiązań.
 • Współpraca przy prowadzeniu ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
 • Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowości związanej z projektem „Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr Pomocy Społecznej”.

4.Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

• proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2.500,00 zł.-3.000,00zł. brutto wynagrodzenie zasadnicze

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 03 sierpnia 2015 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalna),

• selekcji merytorycznej:

- test kwalifikacyjny - w przypadku, gdy w wyniku selekcji formalnej zostanie zakwalifikowanych co najmniej 5 kandydatów,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

Do I-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. testu kwalifikacyjnego w zakresie przepisów, o których mowa w pkt 2 ogłoszenia o naborze.

Do II-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 kandydatów spełniających wymagania niezbędne, którzy uzyskali największą ilość punktów w teście kwalifikacyjnym.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl