Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzednicze: Z-ca Głównego Księgowego w wymiarze 1,0 etatu - umowa na czas określony – NR. REF. FK-110-1-16/13 – składanie ofert do dnia 29.07.2013r.

Data: 2013-07-19 Nr referencyjny: FK-110-1-16/13

1. Wymagania niezbędne (formalne):

•    spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) dla stanowisk urzędniczych;

•    spełnienie wymagań zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

•    minimum 2-letnie doświadczenie w administracji publicznej;

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

•    znajomość przepisów:

  • Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.);
  • Ustawa o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. Ustaw z 2013 r. poz. 289);
  • Ustawa o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590);
  • Ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.); Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 361);
  • Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 592 ze zm.);
  • akty wykonawcze do powyższych ustaw;

oraz umiejętność stosowania tych regulacji w praktyce.

•    znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office).

•    pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność, kreatywność i inicjatywa, sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    Prowadzenie pełnej księgowości ROPS, zgodnie z przyjętym planem kont i obowiązującymi przepisami, w tym:

a.    dekretacja i ewidencja księgowa dokumentów księgowych w ROPS, a w razie potrzeby również projektów realizowanych przez ROPS;

b.    uzgadnianie stanów kont, sald należności i zobowiązań;

2.    Wykonywanie zestawień, wydruków i innych dokumentów do celów informacyjnych, sprawozdawczych, kontrolnych w zakresie wszystkich zadań budżetowych realizowanych w ROPS w Krakowie.

3.    Współpraca przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

4.    Współpraca przy sporządzaniu planów finansowych, planów zadaniowych.

5.    Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

6.    Współpraca przy ustalaniu zgodności wykonania planu finansowego.

7.    Sprawdzanie poprawności formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych dotyczących ROPS, a w razie potrzeby również projektów realizowanych przez ROPS.

8.    Współpraca przy sporządzaniu bilansu i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

9.    Sporządzanie zestawień i analiz wykonania funduszu płac.

10.    Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

11.    Zastępstwo Głównego księgowego.

13.Współpraca z radcą prawnym w zakresie merytorycznego obszaru swojego działania.

14.Zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.

15.Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

16.Podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w zalecanych formach doskonalenia zawodowego tj.:

•     udział w szkoleniach,

•     konferencjach i seminariach.

17.Wykonywanie innych poleceń przełożonego i Dyrektora ROPS w Krakowie, w obrębie przyjętego zakresu czynności.

18.Dokonywanie potwierdzeń kserokopii dokumentów księgowych za zgodność z oryginałem.

19.Rzetelne, sprawne i terminowe załatwianie spraw objętych zakresem czynności oraz zadań dodatkowych powierzonych przez Dyrektora ROPS w Krakowie.

20.Przestrzeganie Zarządzeń i Poleceń Służbowych Dyrektora ROPS w Krakowie.

4. Wymagane dokumenty:

•    życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

•    list motywacyjny,

•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•    kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•    kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

•    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

•    oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

•    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

•    inne dokumenty np. referencje.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy 30-070 Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie

informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 29 lipca 2013 roku

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym

• selekcji merytorycznej – test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl