Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: kosultant ds. superwizji, w wymiarze 1,0 etatu, Nr REF. FK-110-1-10/16 - składanie aplikacji do dnia 21 marca 2016 r.

Data: 2016-03-10 Nr referencyjny: FK-110-1-10/16
Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.);
 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe;
 • rodzaj doświadczenia zawodowego:

- doświadczenie w realizacji szkoleń – przeprowadzonych minimum 500 godzin szkoleniowych lub minimum 18 miesięczne zatrudnienie na stanowisku związanym z prowadzaniem szkoleń lub kursów lub zajęć dydaktycznych na uczelni.

- doświadczenie w realizacji superwizji dla pracowników placówek/instytucji zapewniających opiekę całodobową lub nadzór całodobowy – przeprowadzonych minimum 150 godzin superwizji lub minimum 12 miesięczne zatrudnienie na stanowisku związanym z prowadzeniem superwizji.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania domów pomocy społecznej;
 • wiedza i umiejętności związane z prowadzeniem szkoleń, procesów zachodzących w grupie szkoleniowej, motywowania i aktywizowania osób dorosłych;
 • ukończone szkolenia lub studia przygotowujące do pracy trenera, coacha;
 • znajomość obsługi komputera w zakresie: pakiet MS Office (Word, Excel);
 • preferowany kierunek wykształcenia: psychologia;
 • pożądane cechy osobowości: wysokie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz analityczne i interpretacji informacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, sumienność, dyscyplina, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, odporność na stres.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres obowiązków:

 • realizacja superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego zakwalifikowanych do udziału w superwizji w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” – zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie naboru zgłoszeń oraz realizacji „Superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej” w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy.”;
 • opracowanie ankiet (pre i post) dla uczestników superwizji i przeprowadzenie ich wśród uczestników;
 • opracowanie raportu stanowiącego podsumowanie przeprowadzonej superwizji, zawierającego opis najistotniejszych omawianych problemów, analizę podjętych działań i uzyskanych efektów, wyniki ankiet;
 • opracowanie uogólnionych rekomendacji i wniosków dot. realizacji (w przyszłości) superwizji w domach pomocy społecznej;
 • przygotowania i zaprezentowanie podczas seminarium/konferencji organizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” wystąpienia nt. superwizji, jej założeń i efektów (lub możliwych efektów), z ukierunkowaniem na domy pomocy społecznej i ich pracowników;
 • sporządzanie analiz i sprawozdań rzeczowych dotyczących realizowanych zadań;
 • gromadzenie danych niezbędnych dla zarządzania finansowego, monitoringu, audytów i ewaluacji;
 • prowadzenie dokumentacji do przypisanych zadań, zgodnie z rzeczowym wykazem akt.


4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,w tym dokumentów potwierdzających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i superwizji,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze do 5.700,00 zł. brutto
 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

- praca biurowa;

- miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

         - miejsce wykonywania pracy - realizacja superwizji w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.;

                - w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

             - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na dzienniku podawczym w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 21 marca 2016 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalna),

• selekcji merytorycznej: test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego Kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl