Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO: pomoc administracyjna w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiarze 1,0 etatu (6 etatów)

Data: 2017-06-30 Nr referencyjny: NR. REF. FK-110-25/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902);

• wykształcenie: co najmniej średnie;

• doświadczenie zawodowe w latach: niewymagane;

• doświadczenie zawodowe-rodzaj: niewymagane.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

• preferowany kierunek wykształcenia: administracja, prawo

znajomość:

• obsługi komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel)

• znajomość języków obcych: niewymagana;

• wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla tego stanowiska pracy: niewymagana, mile widziana wiedza lub doświadczenie z zakresu archiwizacji dokumentów;

• pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność, sumienność, terminowość, systematyczność, umiejętność pracy w zespole;

• inne: dobra organizacja środowiska pracy, samodzielność w wykonywaniu obowiązków.

3. Zakres obowiązków:

1). Porządkowanie dokumentacji prowadzonych spraw w obszarze świadczen rodzinnych w rozumieniu przepisów unijnych, w teczkach aktowych oraz teczek aktowych.

2). Uzgadnianie wykazów spraw z faktycznym stanem dokumentacji.

3). Pomoc w przyjmowaniu, dekretowaniu i ekspedycji poczty oraz załatwianiu pozostałych spraw kancelaryjnych w zakresie realizacji zadań Działu, jak również archiwizacji dokumentów.

4. Wymagane dokumenty:

• życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

• list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

• kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

• oświadczenia Kandydata,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

• inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

• proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2500,00 zł brutto

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Lea 112;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 14 lipca 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl