Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. kadr w wymiarze 1,0 etatu, Nr REF. FK-110-27/17 - składanie ofert do dnia 28 lipca 2017 r.

Data: 2017-07-14 Nr referencyjny: FK-110-27/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne formalne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata na stanowisku kadrowym;

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość:

 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 poz.902),
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2016, poz. 486);

- mile widziana widziana znajomość zasad naliczania wynagrodzeń oraz świadczeń z ZUS;

- obsługa komputera: bardzo dobra znajomość Ms Office (Excel, Word);

- pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres obowiązków:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników (m. in. umowy o pracę, porozumienia, wypowiedzenia, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • nadzór nad wykonywaniem wymaganych badań z zakresu medycyny pracy,
 • nadzór nad terminowością wymaganych szkoleń BHP i przeciwpożarowych,
 • prowadzenie całości dokumentacji dotyczącej umów stażowych, wolontariatu, praktyk,
 • prowadzenie spraw związanych z oceną okresową pracowników ROPS w Krakowie,
 • prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawcza pracowników.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa;
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 28 lipca 2017 roku. Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl