Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. płac w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-5/17 – składanie ofert do dnia 10 lutego 2017 r.

Data: 2017-01-27 Nr referencyjny: FK-110-5/17 Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902);
 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata stażu pracy na stanowisku ds. płac.                                                 
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:
-  znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa pracy oraz znajomości przepisów dotyczących pracowników samorządowych, m.in.:
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 poz.902),
 • Rozporządzenia z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786),
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 372),
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 645),
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2016, poz. 486).
-   znajomość obsługi komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel)
- pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres obowiązków:
 • Sporządzanie, kompletowanie dokumentów płacowych, wymaganych przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi, stanowiących podstawę naliczania wynagrodzeń.
 • Sporządzanie list płac ROPS, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie rozliczeń oraz uzgodnień do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Skarbowych, PFRON, GUS.
 • Zgłaszanie/aktualizowanie danych pracowników, zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Sporządzanie i podpisywanie, na wniosek pracowników, zaświadczeń o zatrudnieniu  i wynagrodzeniu.
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS oraz deklaracji do PFRON.
 • Obsługa dobrowolnego ubezpieczenia grupowego dla pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło), kompletowanie dokumentacji związanej z zawartymi umowami oraz sporządzanie miesięcznego rozliczenia wypłaconych umów zleceń i umów o dzieło do celów podatkowych i rozliczeń z ZUS.
 • Prowadzenie całości dokumentacji dotyczącej umów stażowych, prac interwencyjnych, wolontariatu, praktyk.
4.Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.


5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Lea Pistowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 10 lutego 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl