Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. realizacji projektu w dziale ds. realizacji projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych

Data: 2017-06-21 Nr referencyjny: NR. REF. FK-110-23/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902);

• wykształcenie: wyższe;

• doświadczenie zawodowe w latach: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym minimum rok doświadczenia we wdrażaniu projektu innowacyjnego;

• doświadczenie zawodowe -rodzaj:

- doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i upowszechniania innowacji społecznych;

- znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi, szczególnie z Europejskim Funduszem Społecznym;

- znajomość problematyki polityk społecznych finansowanych z EFS z zakresu pomocy i integracji społecznej;

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

preferowany kierunek wykształcenia: preferowane studia podyplomowe z zakresu realizacji innowacji społecznych;

znajomość:

• obsługi komputera w zakresie: bardzo dobra,praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office (MS Excell, MS Word, MS Power Point)

• znajomość języków obcych: znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (średniozaawansowany);

wiedza i umiejętności:

• znajomość zasad realizacji programu: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,

• znajomość przepisów prawnych:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy,

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu,

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

• znajomość specyfiki pracy z osobami zależnymi,

• gotowość do wystąpień publicznych,

• umiejętność moderacji spotkań nastawionych na wypracowanie rozwiązań innowacyjnych,

• umiejętność identyfikacji i oceny ryzyka oraz stosowania działań mających na celu zapobieganie i minimalizowanie jego wystąpienia

inne:

• dyspozycyjność w wymiarze pełnego etatu

• obywatelstwo polskie

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełne korzystanie z praw publicznych.

• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

• wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz w obszarze polityki społecznej

• pożądane cechy osobowości:

- wysokie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz analityczne i interpretacji informacji,

- samodzielność i sprawność organizacyjna,

- rzetelność i dokładność,

- terminowość,

- umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie,

- kreatywność.

- nastawienie na pracę zespołową,

- nastawienie na rezultat

- pro-aktywność w działaniu.

3. Zakres obowiązków:

1). Zapewnienie osiągnięcia wysokiej jakości produktów/wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie dot. podmiotów zainteresowanych wypracowaniem innowacji oraz spotkań grupy ds. innowacji społecznych.

2). Opracowywanie treści merytorycznych informacji wspomagających nabór innowatorów.

3). Konsultacja zakresu pomysłów projektów innowacyjnych.

4). Przeprowadzenie spotkań z zainteresowanymi podmiotami i osobami chcącymi wziąć udział w Konkursie na innowacje społeczne.

5). Pełnienie roli opiekuna innowacji – kompleksowe wsparcie grantobiorców w procesie inkubowania innowacji.

6). Koordynacja działań grupy tematycznej ds. innowacji społecznych.

7). Wsparcie kluczowych pracowników w zespole, tj. doradcy ds. innowacji, koordynatora merytorycznego.

8). Realizacja oceny formalnej wniosków o przyznanie grantu.

9). Udział w opracowaniu Specyfikacji innowacji zawierającej szczegółowy opis testowania pomysłu na innowacje przed podpisaniem umowy o grant.

10). Udział i wsparcie w opracowaniu ostatecznej wersji produktu po fazie testowania.

11). Udział i wsparcie eksperckie w wizytach monitoringowych na etapie testowania pomysłów innowacyjnych, analiza ryzyka, rekomendowanie działań zaradczych i korygujących.

12). Współudział w opracowaniu publikacji o innowacjach społecznych na rzecz świadczenia usług opiekuńczych osobom zależnym stanowiącej opis ostatecznych wersji produktów wybranych do upowszechnienia innowacji.

13). Opracowanie analiz i informacji tematycznych.

14). Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań.

15). Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej podejmowanych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wymagane dokumenty:

• życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

• list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

• kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

• oświadczenia Kandydata,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

• inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 14 lipca 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl