Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. rozliczeń finansowo-księgowych w wymiarze 1,0 etatu, Nr REF. FK-110-28/17 - składanie ofert do dnia 28 lipca 2017 r.

Data: 2017-07-14 Nr referencyjny: FK-110-28/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.);
 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w rozliczaniu i księgowaniu projektów współfinansowanych ze środków europejskich;

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów prawnych:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1870),
 • ustawa o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

- wiedza i umiejętności w zakresie rozliczania i księgowania projektów,

- znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, znajomość obowiązujących przepisów w tym zakresie,

- doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych z POKL, SPPW.

- znajomość regulacji UE w zakresie funduszy w okresie programowania na lata 2014-2020

- mile widziana znajomość systemu teleinformatycznego SL 2014

- obsługa komputera w zakresie: bardzo dobra znajomość MS Office (Excell, Word)

- pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość,umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, umiejętność pracy zespołowej i współpracy z innymi, umiejętność prawidłowego redagowania tekstów, zdolność do szybkiego i analitycznego myślenia.

3. Zakres obowiązków:

1). Prowadzenie pełnej księgowości dla projektu "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w szczególności poprzez:

a) dekretację dokumentów księgowych,

b) księgowanie na kontach analitycznych oraz odnotowywanie tego faktu na dokumencie księgowym,

c) uzgadnianie sald kont analitycznych,

d) sprawdzanie poprawności formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych dotyczących projektu,

e) wstępna kontrolę planowanych wydatków projektów w zakresie planu finansowego w paragrafach klasyfikacji budżetowej,

f) opracowanie i gromadzenie sprawozdań finansowych z realizacji projektu i dokumentacji finansowej projektu,

g) sprawdzanie poprawności prowadzonej ewidencji księgowej,

h) uzgadnianie po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego stanów kont, sald należności i zobowiązań,

i) prowadzenie dokumentacji księgowej: dowodów księgowych projektów w teczkach bank, zakup, inne, wynagrodzenia, inne teczki zakładane według potrzeb.

2). Zapewnienie prawidłowości rozliczeń finansowych projektu "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej", w szczególności poprzez:

a) bieżące monitorowanie kosztów projektu,

b) bieżące monitorowanie wykonania zadania w budżecie ROPS, w tym odchyleń od planu oraz wnioskowanie zmian w planie budżetowym,

c) akceptacja wydatków projektu zgodnie z kryteriami kwalifikowalności,

d) ocena wydatków projektu zgodnie z zadaniami i pozycjami budżetu projektu,

e) weryfikacja wniosków przedkładanych przez Partnerów Projektu w części finansowej,

f) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektu,

g) przygotowywanie wniosków o płatność w części finansowej,

h) opracowywanie, monitorowanie i wprowadzanie zmian do harmonogramów płatności projektu,

i) współpraca z Instytucja Pośredniczącą,

j) współpraca z Partnerami Projektu,

k) wprowadzanie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu w części finansowej.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.


5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa;
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.


6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 28 lipca 2017 roku. Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl