Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ds. usług społecznych w Dziale ds. realizacji projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-1/18 – składanie ofert do dnia 22 stycznia 2018 r.

Data: 2018-01-10 Nr referencyjny: FK-110-1/18

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.


1. Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

• wykształcenie: wyższe,

• doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata

• doświadczenie zawodowe-rodzaj:

- udokumentowane doświadczenie w zakresie organizacji usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych - starszych lub niepełnosprawncyh

- znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi, szczególnie z Europejskim Funduszem Społecznym.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

 • znajomość specyfiki pracy z osobami zależnymi,
 • umiejętność moderacji spotkań nastawionych na wypracowanie rozwiązań innowacyjnych,
 • gotowość do wystąpień publicznych,
 • znajomość zasad realizacji programu Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,
 • znajomość Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
 • umiejętność identyfikacji i oceny ryzyka oraz stosowania działań mających na celu zapobieganie i minimalizowanie jego wystąpienia
 • wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz w obszarze polityki społecznej.

Mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć lub projektów mających na celu opracowanie koncepcji nowych produktów, usług lub rozwiązań lub/i doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych EQUAL lub POKL
 • doświadczenie w organizacji i koordynacji merytorycznej innowacyjnej formy wsparcia dla osób zależnych.

- znajomość aktów prawnych:

 •  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 •  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 •  ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 •  ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 •  ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

- znajomość obsługi komputera w zakresie: dobra, praktyczna znajomość obsługi pakietu MS. Office (w MS Word, MS Excel, MS Power Point)

- znajomość języków obcych: -

- pożądane cechy osobowości:

wysokie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz analityczne i interpretacji informacji, samodzielność i sprawność organizacyjna, rzetelność i dokładność, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie, kreatywność,    nastawienie na pracę zespołową,nastawienie na rezultat,    pro-aktywność w działaniu.

3. Zakres obowiązków:

- Zapewnienie osiągnięcia wysokiej jakości produktów/rezultatów określonych we wniosku o dofinasowanie dot. innowacji wybranych do udzielenia grantu przy zapewnieniu odpowiedniej liczby użytkowników biorących udział w testowaniu, oraz opracowania i wydania publikacji.

- Aktywne poszukiwanie pomysłów i potencjalnych realizatorów innowacji społecznych (rozwiązania, usługi, produkty) w obszarze usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych.

- Doradztwo w zakresie usług opiekuńczych i konsultacja zakresu pomysłów projektów innowacyjnych podczas spotkań indywidualnych i grupowych.

- Ocena stopnia wdrażalności wstępnych pomysłów innowacyjnych.

- Identyfikacja ryzyk w testowanych innowacjach oraz wskazywanie działań zaradczych i usprawniających mających na celu minimalizowanie zidentyfikowanych ryzyk.

- Zapewnienie wsparcia doradczego w fazie testowania pomysłów (poszukiwanie i rekomendowanie najlepszych rozwiązań) innowatorom społecznym w zakresie usług na rzecz grupy docelowej.

- Udział i wsparcie eksperckie w wizytach monitoringowych na etapie testowania pomysłów innowacyjnych, analiza ryzyka, rekomendowanie działań zaradczych i korygujących.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

- wynagrodzenie: 4000 zł brutto

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 22 stycznia 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl