Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor - osoba koordynująca działania w Zespole Świadczeń Rodzinnych w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF. FK-110-3/17 – składanie ofert do dnia 23 stycznia 2017 r.

Data: 2017-01-12 Nr referencyjny: FK-110-3/17 Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

I.Wymagania niezbędne:
1. formalne:
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902);
 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji rządowej lub samorządowej.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. merytoryczne:
- znajomość przepisów prawnych:
 • rozporządzeń Wspólnotowych i Unijnych dotyczących świadczeń rodzinnych,
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162),
 • ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • ustawy z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860),
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r., poz. 599),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.).
- znajomość obsługi komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel),
- samodzielność w wykonywaniu obowiązków.

II. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość środowiska programów M-SRQS Świadczenia Rodzinne, Sygnity lub z zakresu pomocy społecznej (Pomost);
 • znajomość języków obcych: dodatkowym atutem będzie znajomość co najmniej jednego z następujących języków: angielski, niemiecki, norweski, francuski, hiszpański lub włoski.
 • preferowany kierunek wykształcenia:administracja, prawo;
 • pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność, zdolność analitycznego myślenia, sumienność, terminowość, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.
3. Zakres obowiązków:
 • Planowanie, organizowanie i bezpośredni nadzór nad pracą Zespołu Świadczeń Rodzinnych zwanego dalej Zespołem, w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.
 • Odpowiedzialność za celowość, legalność, prawidłowość merytorycznych rozstrzygnięć dokonywanych w Zespole, a także za rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz za rezultat realizowanych zadań.
 • Organizacja pracy Zespołu, w tym dekretowanie poczty przychodzącej na poszczególnych pracowników Zespołu, podział obowiązków między pracowników Zespołu, a także dbałość o zapewnianie ciągłości pracy Zespołu.
 • Bieżący nadzór i odpowiedzialność nad terminową i prawidłową realizacją zadań przez pracowników Zespołu.
 • Bieżący nadzór i odpowiedzialność nad sposobem wydatkowania środków finansowych w ramach zadania w obszarze świadczeń rodzinnych, w tym kontrola merytoryczna dokumentów księgowych.
 • Udział w opracowywaniu budżetu zadaniowego oraz w postępowaniach w sprawach zamówień publicznych w zakresie zadania w obszarze świadczeń rodzinnych.
 • Nadzór i odpowiedzialność nad przestrzeganiem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w zakresie wynikającym z zadań Zespołu.
 • Sporządzanie i przedkładanie Kierownikowi Działu projektów sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizacji Zadania w obszarze świadczeń rodzinnych.
 • Wykonywanie analiz, sporządzanie zestawień i przedkładanie innych dokumentów, będących podstawą sprawozdawczości budżetowej w zakresie zadań Zespołu.
 • Przygotowywanie projektów umów i porozumień rodzących zobowiązania finansowe w zakresie zadań Zespołu.
 • Współpraca z radcą prawnym w zakresie merytorycznego obszaru działania Zespołu.
 • Zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją zadań Zespołu.
 • Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej.
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących wykonywanych obowiązków i zadań w szczególności w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Współpraca w zakresie merytorycznego obszaru działania z Kierownikiem Działu oraz osobą kierującą Zespołem Świadczeń Wychowawczych.
 • Podejmowanie działań w sprawach:

- świadczeń rodzinnych, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.),
- świadczeń wychowawczych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.),
- zasiłków dla opiekunów w rozumieniu ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162) oraz
- jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) ,

w szczególności w zakresie: ustalania czy w danych sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz kraju pierwszeństwa, prowadzenia postępowań administracyjnych oraz o ustalenia i dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ww. sprawach w zw. z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,prowadzenia postępowań egzekucyjnych w zakresie wynikającym z obowiązku wierzyciela w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Przygotowywanie projektów stanowisk w związku z odwołaniami od decyzji administracyjnych wydanych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji.
 • Bieżące i systematyczne ustalenie z porozumieniu z organami właściwymi, sposobu wywiązywania się osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z ich obowiązków w ww. zakresie.
 • Gromadzenie niezbędnej dokumentacji w związku z prowadzonymi postępowaniami oraz przechowywanie jej w sposób uporządkowany zgodnie z instrukcja kancelaryjną.Bieżące wprowadzanie danych dotyczących prowadzonych postępowań do bazy danych za pomocą licencjonowanego programu komputerowego użytkowanego przez ROPS.
 • Współpraca z instytucjami właściwymi UE oraz EOG na formularzach z serii E 400 oraz SED w szczególności kompletowanie dokumentacji koniecznej do ich prawidłowego wypełnienia formularzy serii E400, SED oraz przygotowywanie pism w sprawie  przekazania ich instytucjom właściwym i uczestnikom postępowania.
 • Fachowe i rzetelne udzielanie informacji klientom oraz innym podmiotom, w tym przyjmowanie stron i udzielanie im rzetelnych informacji odnośnie procedur załatwiania spraw w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach świadczeń rodzinnych w rozumieniu przepisów unijnych.
 • Podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w zaleconych formach doskonalenia zawodowego tj.: udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach.
 • Rzetelne, sprawne i terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego zakresu czynności, a także innych zadań powierzonych przez Dyrektora ROPS, Zastępcę Dyrektora ROPS lub Kierownika Działu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

4. Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach   samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
• praca biurowa;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
- miejsce wykonywania pracy -   Kraków, ul. Lea 112;
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 23 stycznia 2017 roku.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.


8. Nabór składa się z dwóch etapów:
• selekcji wstępnej (formalnej) -analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru,
• selekcji merytorycznej:
- test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna obejmujące swym zakresem wymagania niezbędne określone w pkt I.2

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl