Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik ds. projektu w wymiarze 1,0 etatu - składanie ofert do dnia 24 lipca 2017 r.

Data: 2017-07-13 Nr referencyjny: FK-110-26/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne formalne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym minimum 3 lata doświadczenia w zarządzanie zasobami ludzkimi, wdrażanie lub realizacja projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość:

1. Dokumentów programowych dotyczących projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

- wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

- wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 - wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

- wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

2.   Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887 ze zm.).

3.   Pozostałe akty prawne:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.),

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.);

 • oczekiwane: doświadczenie w koordynowaniu projektów szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 • preferowany kierunek wykształcenia: zarządzenie, prawo, ekonomia, administracja;
 • obsługa komputera: Pakiet Ms Office, Prezi;
 • znajomość języków obcych: mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • pożądane cechy osobowości: sumienność, łatwość komunikacji, umiejętność wystąpień publicznych, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność koordynacji pracy w zespole.

3. Zakres obowiązków:

1. Diagnozowanie problematycznych sytuacji mogących zagrozić osiąganiu celów projektu;

2. Bieżący monitoring i nadzór nad właściwym przebiegiem procesów realizowanych w ramach projektu, w tym zgodności realizowanych w ramach projektu działań z harmonogramem, budżetem i właściwymi uregulowaniami prawnymi;

3. Udział w spotkaniach grup roboczych, jak również formalnych i nieformalnych zebraniach związanych z bieżącymi pracami w projekcie;

4. Zapewnienie gromadzenia i skutecznej dystrybucji i wymiany informacji wewnątrz Zespołu Projektowego, w tym także w odniesieniu do koordynatorów zadań (Partnerzy);

5. Opracowywanie podziału zadań i obowiązków adekwatnych do kompetencji i zasobów personelu projektu oraz potrzeb projektu;

6. Bieżąca weryfikacja wykonanych przez pracowników czynności i zadań oraz wprowadzanie ewentualnych korekt;

7. Okresowe przeglądy jakości i efektywności pracy realizowanej przez pracowników;

8. Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników Zespołu Projektu;

9. Organizowanie wsparcia merytorycznego dla pracowników Zespołu Projektu, w tym zapewnienie aktywnego uczestnictwo pracowników Zespołu Projektu w organizowanych szkoleniach, seminariach i konferencjach;

10. Ustalenie rodzaju i sposobu gromadzenia dokumentacji dotyczącej poszczególnych zadań w projekcie;

11. Utrzymywanie bieżących kontaktów z Partnerami Projektu, Instytucją Pośredniczącą, radcą prawnym;

12. Wypracowanie zasad współpracy z ekspertami zewnętrznymi, firmami szkoleniowymi i innymi wykonawcami usług bądź dostarczycielami towarów oraz nadzór nad ich prawidłowym wdrożeniem – m.in. nadzór nad prawidłową realizacją wszystkich umów zawartych w ramach projektu;

13. Współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi, przygotowywanie materiałów do publikacji tematycznych w wybranych czasopismach;

14. Reprezentowanie projektu na zewnątrz;

15. Zapewnienie właściwych warunków organizacyjnych dla realizacji zadań projektu;

16. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad przepływem dokumentacji, w tym dokumentów wpływających i wychodzących oraz opracowywanie odpowiedzi;

17. Nadzór nad sporządzaniem części sprawozdawczej i akceptacja wniosków o płatność.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.


5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa;
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.


6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 24 lipca 2017 roku. Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl