Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. FK-110-1-14/15

Data: 2015-06-10 Nr referencyjny: FK-110-1-14/15 Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny
1.Wymagania niezbędne (formalne):
• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202);
• wykształcenie: co najmniej średnie;
• doświadczenie zawodowe:  nie wymagane; pożądane doświadczenie na stanowisku urzędniczym.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:
znajomość przepisów prawnych:
 • rozporządzeń Wspólnotowych i Unijnych dotyczących świadczeń rodzinnych;
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U., poz. 567);
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202),
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 596 ze zm.);

znajomość:
 • obsługi komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel). Dodatkowym atutem będzie znajomość środowiska programów M-SRQS Świadczenia Rodzinne, Sygnity lub z zakresu pomocy społecznej (Pomost);
 • języków obcych: dodatkowym atutem będzie znajomość co najmniej jednego z następujących języków: angielski, niemiecki, norweski, francuski, hiszpański lub włoski.;
pożądane cechy osobowości: samodzielność w wykonywaniu obowiązków, odpowiedzialność, sumienność, terminowość, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie formularzy z serii E 400, E 001 i SED w sprawach świadczeń rodzinnych oraz kompletowanie dokumentacji koniecznej do ich prawidłowego wypełnienia,
 • prowadzenie spraw o ustalenie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz o ustalenie i dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
 • występowanie o udzielenie informacji oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania właściwych instytucji zagranicznych na formularzach z serii E 400, E 001, SED i innych,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie wynikającym z obowiązków wierzyciela, w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • bieżące wprowadzanie danych dotyczących prowadzonych postępowań do bazy danych za pomocą licencjonowanego programu komputerowego użytkowanego przez ROPS,
 • współpraca z właściwymi instytucjami zagranicznymi, innymi ROPS-ami, organami właściwymi oraz polską instytucją łącznikową,
 • fachowe i rzetelne udzielanie informacji klientom oraz innym podmiotom, w tym przyjmowanie stron i udzielanie im rzetelnych informacji odnośnie procedur załatwiania spraw w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
 • archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy.

4.Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
• list motywacyjny,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
• kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
oświadczenia Kandydata,
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach   samorządowych,
• inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2400,00 zł. brutto
  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
• praca biurowa;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
 - miejsce wykonywania pracy -   Kraków, ul. Piastowska 32;
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


7. Miejsce i termin składania dokumentów
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 22 czerwca 2015 roku.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalna),

• selekcji merytorycznej:

- test kwalifikacyjny - w przypadku, gdy w wyniku selekcji formalnej zostanie zakwalifikowanych co najmniej 5 kandydatów,

 - rozmowa kwalifikacyjna.

Selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

Do I-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. testu kwalifikacyjnego w zakresie przepisów, o których mowa w pkt 2 ogłoszenia o naborze.

Do II-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 kandydatów spełniających wymagania niezbędne, którzy uzyskali największą ilość punktów w teście kwalifikacyjnym.


O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl