Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. FK-110-11/18 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu w Dziale ds. projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-11/18 – składanie ofert do dnia 25 kwietnia 2018 r

Data: 2018-04-12 Nr referencyjny:

 Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem.


Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.    Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
• wykształcenie: wyższe,
• doświadczenie zawodowe: --------------

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2.  Wymagania dodatkowe:

Wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:
•     Znajomość przepisów prawnych:
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy,
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

•     wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz w obszarze polityki społecznej.

• znajomość specyfiki pracy z osobami zależnymi (starszymi lub osobami z      niepełnosprawnościami),
•     gotowość do wystąpień publicznych,
•     umiejętność opracowywania treści artykułów, treści medialnych/promocyjnych.

Mile widziane:
•    Wiedza w zakresie realizacji projektów finansowanych z EFS,
•    znajomość zasad realizacji programu Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,
•    doświadczenie w realizacji przedsięwzięć lub projektów mających na celu opracowanie  koncepcji nowych produktów, usług lub rozwiązań lub/i doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych EQUAL lub POKL.
•    doświadczenie w realizacji innowacyjnej formy wsparcia dla osób zależnych.
•    doświadczenie w pracy z osobami starszymi lub z niepełnosprawnościami.

 Preferowany kierunek wykształcenia: polityka społeczna, praca socjalna, socjologia.

 Znajomość obsługi komputera w zakresie: dobra, praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office (w MS Word, MS Excel, MS Power Point).

Znajomość języków obcych: -

Pożądane cechy osobowości: wysokie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz analityczne i interpretacji informacji, samodzielność i sprawność organizacyjna, rzetelność i dokładność, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie, kreatywność, nastawienie na pracę zespołową, nastawienie na rezultat, pro-aktywność w działaniu.

3. Zakres obowiązków:

•   Analiza jakościowa wypracowywanych efektów innowacji społecznych.
•   Wsparcie doradcy ds. innowacji w prowadzeniu i aktualizacji bazy danych innowacyjnych pomysłów w zakresie opieki nad osobami zależnymi.
•   Udział i wsparcie eksperckie w wizytach monitoringowych na etapie testowania pomysłów innowacyjnych, analiza ryzyka, rekomendowanie działań zaradczych i korygujących.
•   Udział w spotkaniach grupy tematycznej ds. innowacji społecznych Regionalnej Platformy Współpracy sieciującej innowatorów.
•   Współudział w opracowaniu ostatecznej wersji produktu innowacji wybranych do upowszechniania po fazie testowania.
•   Promocja projektu.
•   Prowadzenie punktu informacyjnego – kontakt telefoniczny i mailowy z grupą docelową projektu
•    Realizacja sprawozdawczości projektowej.
•    Organizacja działalności Rady Innowacji Społecznych.
•    Archiwizacja dokumentów projektowych, zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
•    Opracowywanie raportów służących ocenie funkcjonowania podejmowanych działań oraz wdrażanych rozwiązań.

4. Wymagane dokumenty:

•    życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
•    list motywacyjny,
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•    kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
•    kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
•    oświadczenia Kandydata,
•    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione         umyślnie  (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
•    inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
•    praca biurowa;
•    miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 roku.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).
Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl