Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Nr ref FK-110-12/18: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. realizacji projektu "Sami-Dzielni!Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi" w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) składanie ofert do 14 maja 2018

Data: 2018-04-27 Nr referencyjny: NR REF. FK-110-12/18

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.


Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:
spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
- wykształcenie: wyższe,
- doświadczenie zawodowe: -
- doświadczenie zawodowe-rodzaj: -

 Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 - wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

Dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:
• wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
• wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
• wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
• wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

 Znajomość aktów prawnych:
Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• UCHWAŁA NR 160 RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – w zakresie PRIORYTET IV. WSPARCIE MIESZKANIOWE;
• USTAWA z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (w zakresie dot. mieszkania chronionego).

Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych

Pozostałe akty prawne:
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,
• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ,
• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ,
• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

- preferowany kierunek wykształcenia: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.
- znajomość obsługi komputera w zakresie: pakietu MS. Office, Prezi.
- znajomość języków obcych: mile widziana komunikatywna znajomośc języka angielskiego
- pożądane cechy osobowości: Łatwość komunikacji, sumienność, systematyczność i terminowość, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność wystąpień publicznych.
- inne: Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej w obszarze polityki społecznej; doświadczenie w realizacji projektów aktywnej integracji, ekonomii społecznej lub usług społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

3. Zakres obowiązków:

Realizacja działań związanych z opracowaniem, testowaniem i upowszechnieniem standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi:

1) Zaangażowanie w wykonanie diagnozy zapotrzebowania na usługi mieszkalnictwa wspomaganego dla grupy docelowej projektu,
2) Zaangażowanie w wykonywanie działań związanych z opracowaniem standardu z zakresu funkcjonowania mieszkań wspomaganych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
3) Współpraca z partnerami projektu i przedstawicielami gminnych JST przy wdrożeniu/testowaniu standardu;
4) Koordynacja merytoryczna działań zmierzających do wypracowania jednego modelu na bazie doświadczeń z testowania różnych jego wariantów (sprofilowanych na osoby z różnymi rodzajami sprzężonych niepełnosprawności);
5) Organizacja działań edukacyjno-szkoleniowych w ramach upowszechniania standardu.

4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
•list motywacyjny,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
•oświadczenia Kandydata,
•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 14 maja 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl