Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. FK-110-19/17

Data: 2017-05-12 Nr referencyjny: NR. REF. FK-110-19/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.);

• wykształcenie: wyższe,

• doświadczenie zawodowe: nie wymagane,

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

Znajomość przepisów prawnych:

- ustawy o samorządzie województwa,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy o pomocy społecznej w zakresie zadań realizowanych przez ROPS,

- doświadczenie zawodowe na stanowisku sekretarki lub innym o charakterze asystencko-organizacyjnym,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

- znajomość obsługi komputera w zakresie: pakiet MS Office

- pożądane cechy osobowości: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia i umiejętności komunikacyjne, kreatywność, sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość.

3. Zakres obowiązków:

Realizacja działań dotyczących prawidłowego administrowania budynku.

Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia i ochrony majątku ROPS oraz prowadzenie wszystkich zagadnień związanych z jego ubezpieczeniem.

Organizacja narad, zebrań oraz spotkań.

Wydatkowanie środków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zasadami udzielenia zamówień publicznych w ROPS.

Odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości zawartych umów dotyczących funkcjonowania jednostki.

Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Zarządu i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz odpowiedzi na wnioski komisji Zarządu i Sejmiku.

Bieżący monitoring (koordynacja) wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Małopolskiego.

Przygotowywanie sprawozdań z realizacji uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Małopolskiego.

Współpraca przy prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w ROPS w tym Polityki Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego.

Prowadzenie ewidencji posiadanych materiałów biurowych i dbanie o ich ciągły dostęp.

Obsługa administracyjna Kancelarii, m.in.:

•    przedkładanie Dyrektorowi ROPS korespondencji w celu jej dekretacji,

•    prowadzenie i aktualizacja zbioru niezbędnych informacji adresowych i telefonicznych,

•    prowadzenie kalendarium spotkań Dyrektora ROPS,

•    rejestracja poczty przychodzącej,

•    obsługa centrali telefonicznej.

Stosowanie przepisów i zasad określonych w Instrukcji kancelaryjno–archiwalnej.

- prowadzenie korespondencji w zakresie przypisanych zadań,

- sporządzanie bieżących sprawozdań w zakresie realizowanych zadań,

- znajomość przepisów i wytycznych niezbędnych do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku,

- prowadzenie dokumentacji przypisanych zadań, zgodnie z rzeczowym wykazem akt,

- podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w zalecanych formach doskonalenia zawodowego tj.: udziału w szkoleniach, konferencjach i seminariach,

- rzetelnego, sprawnego i terminowego wykonywania swoich obowiązków w tym również zadań dodatkowych powierzonych przez Kierownika Działu oraz Dyrektora ROPS w Krakowie.

4. Wymagane dokumenty:

• życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

• list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

• kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

oświadczenia Kandydata,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

• inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 25 maja 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl