Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR REF. FK-110-7/18

Data: 2018-03-21 Nr referencyjny: REF. FK-110-7/18

 Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem.

 

 ....................................................................................................................................................

 

 

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

- spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
- wykształcenie: wyższe,
- doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata,
- doświadczenie zawodowe-rodzaj: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków EFS.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. 

2. Wymagania dodatkowe:

- wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:
wiedza w zakresie realizacji projektów finansowanych z EFS,
znajomość zasad realizacji programu Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,
znajomość specyfiki pracy z osobami zależnymi,
umiejętność moderacji spotkań nastawionych na wypracowanie rozwiązań innowacyjnych,
gotowość do wystąpień publicznych,
wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz w obszarze polityki społecznej,
umiejętność opracowywania treści artykułów, treści medialnych/promocyjnych.

 Mile widziane:

  • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć lub projektów mających na celu opracowanie koncepcji nowych produktów, usług lub rozwiązań lub/i doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych EQUAL lub POKL,
  • doświadczenie w organizacji i koordynacji merytorycznej innowacyjnej formy wsparcia dla osób zależnych. 

Znajomość aktów prawnych:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pomocy społecznej,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

- preferowany kierunek wykształcenia: polityka społeczna, praca socjalna, socjologia.

- znajomość obsługi komputera w zakresie: dobra, praktyczna znajomość obsługi pakietu MS. Office (w MS Word, MS Excel, MS Power Point)

- znajomość języków obcych: -

- pożądane cechy osobowości:
wysokie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz analityczne i interpretacji informacji, samodzielność i sprawność organizacyjna, rzetelność i dokładność, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie, kreatywność, nastawienie na pracę zespołową, nastawienie na rezultat, pro-aktywność w działaniu.

3. Zakres obowiązków:

- Analiza jakościowa wypracowywanych efektów innowacji społecznej.
- Wsparcie doradcy ds. innowacji w prowadzeni i aktualizacji bazy danych innowacyjnych pomysłów w zakresie opieki nad osobami zależnymi.
- Udział i wsparcie eksperckie w wizytach monitoringowych na etapie testowania pomysłów innowacyjnych, analiza ryzyka, rekomendowanie działań zaradczych i korygujących.
- Udział w spotkaniach grupy tematycznej ds. innowacji społecznych Regionalnej platformy Współpracy sieciującej innowatorów.
- Współudział w opracowaniu ostatecznej wersji produktu innowacji wybranych do upowszechniania po fazie testowania.
- Promocja projektu.
- Prowadzenie punktu informacyjnego- kontakt telefoniczny i mailowy z grupa docelową projektu.
- Realizacja sprawozdawczości projektowej.
- Organizacja działalności Rady Innowacji Społecznych.
- Archiwizacja dokumentów projektowych, zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
- Opracowywanie raportów służących ocenie funkcjonowania podejmowanych działań oraz wdrażania rozwiązań.

4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
•list motywacyjny,
•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
oświadczenia Kandydata,
•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
• praca biurowa;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.
- wynagrodzenie: 3 300 zł brutto

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie)
w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl