Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. realizacji projektu w Dziale ds. projektu "Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych", w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – Nr REF. FK-110-40/17 – składanie ofert do dnia 25 września 2017 r.

Data: 2017-09-13 Nr referencyjny: FK-110-40/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.);

• wykształcenie: wyższe;

• doświadczenie zawodowe w latach: nie dotyczy;

• doświadczenie zawodowe - rodzaj: nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

• wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla tego stanowiska pracy:

- wiedza w zakresie realizacji projektów finansowanych z EFS;

- znajomość zasad realizacji programu Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój;

- wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz w obszarze polityki społecznej;

- znajomość specyfiki pracy z osobami zależnymi;

- gotowość do wystąpień publicznych;

- umiejętność moderacji spotkań nastawionych na wypracowanie rozwiązań innowacyjnych;

- umiejętność opracowywania treści artykułów, treści medialnych/promocyjnych;

- znajomość obsługi komputera w zakresie: praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office (w MS Word, MS Excel, MS Power Point).

• znajomość przepisów prawnych:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy;

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu;

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

• preferowany kierunek wykształcenia: polityka społeczna, praca socjalna, socjologia.

• mile widziane:

- doświadczenie w realizacji przedsięwzięć lub projektów mających na celu opracowanie koncepcji nowych produktów, usług lub rozwiązań lub/i doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych EQUAL lub POKL;

- doświadczenie w realizacji innowacyjnej formy wsparcia dla osób zależnych.

• pożądane cechy osobowości:

- wysokie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz analityczne i interpretacji informacji;

- samodzielność i sprawność organizacyjna;

- rzetelność i dokładność;

- terminowość;

- umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie;

- kreatywność;

- nastawienie na pracę zespołową;

- nastawienie na rezultat;

- pro-aktywność w działaniu.

3. Zakres obowiązków:

- Zapewnienie osiągnięcia wysokiej jakości produktów/wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie dot. podmiotów zainteresowanych wypracowaniem innowacji oraz spotkań grupy ds. innowacji społecznych.

- Opracowywanie treści merytorycznych informacji wspomagających nabór innowatorów.

- Konsultacja zakresu pomysłów projektów innowacyjnych.

- Przeprowadzenie spotkań z zainteresowanymi podmiotami i osobami chcącymi wziąć udział w Konkursie na innowacje społeczne.

- Pełnienie roli opiekuna innowacji – kompleksowe wsparcie grantobiorców w procesie inkubowania innowacji.

- Koordynacja działań grupy tematycznej ds. innowacji społecznych.

- Wsparcie kluczowych pracowników w zespole, tj. doradcy ds. innowacji, koordynatora merytorycznego.

- Realizacja oceny formalnej wniosków o przyznanie grantu.

- Udział w opracowaniu Specyfikacji innowacji zawierającej szczegółowy opis testowania pomysłu na innowacje przed podpisaniem umowy o grant.

- Udział i wsparcie w opracowaniu ostatecznej wersji produktu po fazie testowania.

- Udział i wsparcie eksperckie w wizytach monitoringowych na etapie testowania pomysłów innowacyjnych, analiza ryzyka, rekomendowanie działań zaradczych i korygujących.

- Współudział w opracowaniu publikacji o innowacjach społecznych na rzecz świadczenia usług opiekuńczych osobom zależnym stanowiącej opis ostatecznych wersji produktów wybranych do upowszechnienia innowacji.

- Opracowanie analiz i informacji tematycznych.

- Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań.

- Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej podejmowanych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wymagane dokumenty:

- życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

- oświadczenia Kandydata,

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

- inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 25 września 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl